با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی بلوغ منابع انسانی در دانشگاه‌های دولتی تربیت بدنی با تاکید بر شناسایی مولفه‌ها و آینده پژوهی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در مرحله اول با بررسی ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با گروه خبرگان جمع آوری اطلاعات صورت گرفت و شرط اشباع نظری را بدست آورد و در مرحله گروه خبرگان با مشخص سازی وضعیت آینده متغیرها دورنمای استراتژیک و ریسک متغیرها را مشخص کردند. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای رهبری منابع انسانی، روابط کار و کارکنان، نتایج ادراکی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، جبران خدمات منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی در بلوغ منابع انسانی تاثیر داشته و زیر متغیرهای دانش سازمانی واگذاری اختیار و مشارکت در طراحی و استقرار جزء عوامل مهم هستند به نظر می‌رسد دانشگاه‌های تربیت بدنی بایستی در آینده ضمن توجه متغیرهای شناسایی شده مسیر بهینه استراتژیک بلوغ منابع انسانی را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

 • Amirkhani, A. H., Shahreza, M. M. N., & Hassani, S. (2016). Prioritization of Components of the System of Communications and Coordination Using the People Capability Maturity Model, Case Study: Ghom General Office of Foundation of Martyrs and Veterans Affairs. Mediterranean Journal of Social Sciences7(3 S2), 71.
 • Bassi, L., & McMurrer, D. (2007). Maximizing your return on people. harvard business review85(3), 115.
 • Bontis, N., & Serenko, A. (2007). The moderating role of human capital management practices on employee capabilities. Journal of Knowledge Management11(3), 31-51.
 • Jenovi, E and Hariri, N. (2014). Designing and explaining the human resources development model of academic libraries. Governmental Administration, 3, 437-456. (Persian)
 • Kazemi, M, Jalilian, M, Kazemi, M and Rashidi, M.A. (2017). The effect of job-related training, job turnover, performance evaluation and job improvement on human resource development among employees of Ilam University of Medical Sciences in 1394. Journal of Elahem University of Medical Sciences, 4, 43-51. (Persian)
 • Moradi, k, Taghavifard, M.T, Maleki, Muslem. (2016). Evaluation of the maturity level of human capital management in higher education. Human Resource Management Researches of Imam Hossein University of Medical Sciences, 3: 211-237(Persian).
 • Mosakhani, M, Haghkhah, D and Hassanzadeh, R. (2006). Investigating the applicability of standard human resources development in administrative organizations. Journal of Economics and Management, 72: 59-66. (Persian)
 • Mohammadi,A, Kalateh, M, Farzan, F and Razavi, S.M.H. (2017). Designing a paradigm pattern for sporting technical and vocational schools based on the data based theory. Research in Sport Education, 13: 215-230. (Persian).
 • Mirzazadeh, Z and Shajia, K. (2017). Designing and developing a strategy for the development of academic sport. Research in sport education, 12, 61-78. (Persian)
 • Poursoltani, Hossein, Zareian, H and Taherkhani, E. (2016). Pathology of sports associations of the Department of Physical Education of the Ministry of Science, Research and Technology. Research in Sport University, 11:17-36. (Persian)
 • Qaraqiyah, S, Shokri, Shakeri, Z and Pourmojarrab, G. (2016). Investigating the Impact of HRM Activities on Job Satisfaction. Governmental Administration, 1: 167-180. (Persian)
 • Sołtysik, A. (2016). Maturity of IT systems supporting communication processes in HCM in a modern organization. In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2016 Federated Conference on(pp. 1303-1307). IEEE.
 • Thite, M., Budhwar, P., & Wilkinson, A. (2014). Global HR roles and factors influencing their development: Evidence from emerging Indian IT services multinationals. Human Resource Management, 53(6), 921-946.
 • Yavarzadeh, M. R., Salamzadeh, Y., &Dashtbozorg, M. (2015). Measurement of organizational maturity in knowledge management implementation. International journal of Economic, commerce and management,, 3(10).
 • Ziaee, M.S, Taleghani, G, Tranami, M.M and Nargesian, A. (2007). Investigating the Impact of Different Types of Education Techniques on Improving Human Resource Efficiency in Tehran University. Management of Organizational Culture, 1. (Persian)