با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه پالرمو، ایتالیا

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جمهوریت ترکیه

4 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

پژهش حاضر با هدف طراحی و ارائه مدل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ طرح پژوهش یک پژوهش مالتی‌متد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان(13 نفر) و مشتریان اماکن ورزشی (384 نفر) تشکیل دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز در خصوص شناسایی شاخص‌های موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری، و برازش اولیه مدل از نرم‌افزار متاآنالیز استفاده شد. از طریق مصاحبه با خبرگان برای طراحی مدل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان ورزشی از تکنیک دلفی استفاده گردید. همچنین جهت تعیین روابط بین سازه‌ها از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری ایموس در سطح معنی‌داری 001/0 استفاده شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از بخش کوچکی از جامعه آماری استفاده از طریق آلفای کرونباخ در سطح 001/0 پایایی پرسشنامه 42سوالی 89/0 به دست آمد. طبق خروجی که از نرم-افزارهای متاآنالیز CMA، تکنیک دلفی و SEM بدست آمد، الگوی جامع و مدل اثربخش موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران با 14 سازه تآیید شد. بنابراین سازمان‌های خدماتی باید همه فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چراکه مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه هستند. بااین‌وجود بازارهای رقابتی امروزه همه سازمان‌ها را ملزم به مشتری مداری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • Abdavi, F, Pashaei, S. (2016). “Investigating the Factors Affecting the Success of Customer Relationship Management by Considering the Interventions of Organizational Factors in the Sports Services of Hotels in Iran”. Sport management,8 (6), Nu: 923-940. (In Persian)
 • Ahmadi, H., Osmani, M., Ibrahim, O., & Nilashi, M. (2012). “CRM model for UTM Alumni Liaison unit”. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2(5), 1–8.
 • Alemu Muleta Kebede and Zewdu Lake Tegegne. (2018). “The effect of customer relationship management on bank performance: In context of commercial banks in Amhara Region, Ethiopia”. Cogent Business & Management (2018), 5: 1499183.
 • Ali Dost, Ibrahim and Ahmadi, Ali. (2012). “The Relationship between Quality of Service and Audience Satisfaction in Phoenix Stadium .31. Host of the AFC Champions League”. Sports Management Journal,4: 47. (In Persian)
 • Andri, Y., Ubud, S., & Solimun, D. (2013). “The increasing of students’ satisfaction and loyalty by the use of customer relationship management (CRM)”. IOSR Journal of Business and Management, 7(4), 28–
 • Baba'i, Ehsan, Safari, Ihram, Kazem Sayyadi, Mohammad. (2017). “Providing Effective Strategies for Implementing Customer Relationship Management with Applied Science: A Case Study of Tehran University of Science and Technology”. Journal of Management and Softwares, 2 (5). (In Persian)
 • Babakus E, Mangold W. (2012). “Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital Services: an Empirical Investigation”, Health Services Research, 26(6): 767-786.
 • Balajia , M.S., Subhash Jhab, Aditi Sarkar Senguptac, Balaji C. Krishnand. (2018). “Are cynical customers satisfied differently? Role of negative inferred motive and customer participation in service recovery”. Journal of Business Research, 86 (2018) 109–118.
 • Bargi Oskobi, Mohammad Mehdi, Nasseri Oskouei, Hamid Reza (2019). “Investigating the Role of Customer Relationship Management in Obtaining Competitive Advantage in Competitive Markets in Social Security Organization of East Azarbaijan Province”. Applied New Studies in Management and Economics, Year 1, No. 2, summer, pp. 33-23. (In Persian)
 • Bay, Naser, Ghanbarpour Nosrati, Amir (2017). “Study of the Effect of Customer Relationship Management on Behavioral Consequences of Customers in Sports and Youth Departments of Golestan Province”. Sports Management Journal, 9(3): 71 - 455. (In Persian)
 • Bhat, S., & Darzi, M. (2016). “Customer relationship management: An approach to competitive advantage in the banking sector by exploring the mediational role of loyalty”. International Journal of Bank Marketing, 34 (3), 388 - 410.
 • Bodet, G. (2008). “Customer satisfaction and loyalty in service: Two concepts, four constructs, several relationships”. Journal of Retailing and Consumer Services, 15(3), pp: 156-162.
 • Bonyadi Naini, Amir Godsy, Siros, Khabiri, Neda (2017). “The impact of customer relationship management on organizational performance”. Vision of Business Management. 27: 177-193. (In Persian)
 • Borsaly, A. EI. (2014). “The Effect of Customer Relationship Management on organizations performance and Competitive Advantage-Effect of Process and Information Technology”. Proceedings of 9th International Business and Social Science Research Conference, 6 - 8 January, Novotel World Trade Centre, Dubai.
 • Cant, M., Wiid, J. (2012). “Service quality and spectator satisfaction on university sporting grounds”. International Business & Economics Research Journal (IBER), 11(12), pp: 1311-1324.
 • Chen, P.-T., Hu,H.-H.S.(2013). “Themediatingr- oleofrelationalbenefit between service quality and customer loyalty in airline industry”.Total Manag .Bus. Excell.24 (9.10), 1084–1095.
 • Clemes, M. D., Brush, G. J., Collins, M. J. (2011). “Analysing the professional sport experience: A hierarchical approach”. Sport Management Review, 14(4), pp: 370-388.
 • Dehdashti Sh, BabaneZad Z, Pirooz S.M. (2009). “Investigating the Factors Influencing the Implementation of Customer Relationship Management System in Insurance Companies (Iran Insurance Company)”. Insurance industry magazine,4(3):32. (in Persian)].
 • Farrelly, F., Quester, P., & Clulow, W. (2008). “Exploring Market Orientation and Satisfaction of Partners in the Sponsorship Relationship”. Australasian Marketing Journal, 16 (2), pp. 51-66.
 • Foster, Bob .(2019). “Service Quality Effect on Loyalty Customer with Customer Satisfaction as an Intervening Variable”, International Journal of Business & Management Science, 9(1): 99-112
 • Fullerton, G.(2005).”The service equality-loyalty relationship in retail services: does Commitment matter”? Retail.Consum. Serv.12 (2),99–111.
 • Hadizade A. (2010). “Presentation of Customer Relationship Management Implementation Model (CRM) [MSc Beheshti University”, ]:25-42. ( in Persian).
 • Hadizade A. (2016). “Presentation of Customer Relationship Management Implementation Model” (CRM) :1-9. ( in Persian)
 • Harrington,    F.   (2014).   “Customer   Relationship   Management   and   Intercollegiate Athletics:   Opportunities   and   Benefits   for   Smaller   Institutions”.   Management   and Organizational Studies, 1 (1):1-6.
 • Howat, G., Assaker, G. (2013). “The hierarchical effects of perceived quality on perceived value, satisfaction, and loyalty: empirical results from public, outdoor aquatic centres in Australia”. Sport Management Review, 16(3), pp: 268-284.
 • Karimi, A., & Allameh, S. M. (2016). “Investigating the relationship between customer knowledge management and customer loyalty: mediating role of customer value (Case study: Saderat Bank of Khozestan)”. Global Journal on Humanities & Social Sciences, 4, 48-58.
 • Keramati, A., Farshid, M., Salehi-Sangari, E., & Toufighi Zavareh, J. (2009). “Customer relationship management activities in e-banking: the case of Iranian banks”. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, 3(3), 207-235.
 • Khajehpour, Akram, Dosthi, Morteza (2016). “Investigating the role of customer relationship management in the development of sport tourism industry from the point of view of athletes and employees of the Olympiad of the workers of the country”. Journal of Tourism Planning and Development, 5(17): 127-115. (In Persian)
 • Khodakarami, F., & Chan, Y. (2014). “Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creation”. Information & Management, 51 (1), 27–42.
 • Kumar, V., & Reinartz, W. (2012). “Customer relationship management: Concept, strategy, and tools”. Springer Science & Business Media.
 • Lassar, W. M., Manolis, C. & Winsor, R. D. (2000). “Service quality perspectives and satisfaction in private banking”. Journal of Services Marketing, 14 (2/3), pp. 244-272.
 • Lee, H.L., Padmanabhan, V., and S. Whang (2004). “Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect”. Management Science, 50 (12), 1875-1886
 • Majid Parast, Masoumeh, Elahi, Alireza, Khanlari, Amir, Akbari Yazdi, Hossein (2016). “Identification of environmental factors affecting customer relationship management in Iranian professional soccer clubs”. New Approaches to Sport Management. Period 4, Number 13, Summer. Pages 87-73. (In Persian)
 • Mehrabi, Javad, Babay Ahari, Mahdi, Taaty, Maryam (2010). “Providing an integrated model for implementing the concept of customer relationship management in Mellat Bank. Journal of Management Development, 4: 61-71. (In Persian)
 • Modudi, Davood, Mirkazemi, Seyedeh Azra (2018). “Designing a Customer Relationship Management Impact Model (CERM) on customer satisfaction with service quality based on the SERVQUAL model in gyms and aerobics clubs”. Physiology and management research in sport. 10(2): 69-82. (In Persian)
 • Mohammed, A., Rahid, B., & Tahir. (2014). “Customer relationship management (CRM) technology and organization performance: Is marketing capability a missing link? An empirical study in the Malaysian hotel industry”. Asian Social Science, Vo1 (10), 197.
 • Moharramzadeh, M, Pashaie, S, Hosseini Mir D (2019). “The Impact of Customer Relationship Management on Satisfaction and Loyalty of Customers Referred to Sports Facilities”. Communication Management in Sports Media.
 • Moreno, Aurora Garrido, Meléndez, Antonio Padilla (2011). “Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors”. International Journal of Information Management, No 31. PP 437– 444.
 • Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). “The commitment-trust theory of relationship marketing”. The Journal of Marketing, 20e38.
 • Mortezaei, A, Sangari, M. S, Nazari Shirkouhi, S, Razmi, J. (2018). “Effect of Merit Intelligence on Improving Customer Relationship Management (Case Study, Banking Industry)”. IT management. 10(1): 209-234. (In Persian)
 • Dalwoo, Leeb, Junyeong, Leea, Heeseok (2018). “Business analytics use in CRM: A nomological net from IT competence to CRM performance”. International Journal of Information Management. No. 96, PP 101-114.
 • Nekovey Moghaddam, M, Amir Esmaeili, M. R, Kardan Moghadam, V, Jahani, Y, Gohari Mehr, M.(2018). “Identifying the Factors Affecting Patient Communication Management in Kerman University of Educational Hospitals: A Qualitative Study”. Journal of Research in Public Health, 6 (4): 413-400. (In Persian)
 • Nijssen, E. J., Guenzi, P., & van der Borgh, M. (2017). “Beyond the retention—Acquisition trade-off: Capabilities of ambidextrous”
 • Noori,M. S, Moharramzadeh, M ,Soleimani, M. (2018). “The Relationship Between Service Quality and Behavioral Intentions with the Mediator Role of Perceived Value and Trust of the Iranian Fans of Premier League”, Organizational Behavior Management in Sport Studies . 5, No.20,Winter 2019 Pp: 11-18.
 • Pashaei, S, Abdavi, F, (2018). “Investigating the Mediating Role of Organizational Factors in the Success of Managing Relations with Sports Customers”. Sports Management and Development Quarterly, Year 6, Number 3, Successive 21. (In Persian)
 • Pashaie, S, Abdavi, F. BadriAzrin, Cincimino, S, Fişne, M. (2020). “The Model of Creation of Customer Relationship Management (CRM) Technology in Sports Services Section”. Journal of Advanced Sport Technology 4(2):37-40  .                    
 • Pohludka, Michal. Štverková, Hana.(2020). “The Best Practice of CRM Implementation for Small and Medium-Sized Enterprises”, Administrative Sciences,9(22): 2-17.
 • Popovič, A., Hackney, R., Tassabehji, R., & Castelli, M. (2016). “The impact of big data analytics on firms’ high value business performance”. Information Systems Frontiers, 1–14.
 • Rittera, Thomas and Geersbro, Jens (2018). “Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda”. Industrial Marketing Management. 69: 74–79.
 • Seyyedi, M, Mousavi, S. A, Heydari, Sh, (2009). Quarterly Journal of Educational Management Research,2.(In Persian)
 • Shahroudi, Kambiz, Sedagat, Shadi, (2018). “The Impact of Customer Relationship Management Dimension on Competitive Advantage through Customer Loyalty Mediation Among Customers in Rasht Agricultural Bank”. New Approach to Management and Accounting. 4: 14-1. (In Persian)
 • Shanks, G., & Bekmamedova, N. (2012). “Achieving benefits with business analytics systems: An evolutionary process perspective”. Journal of Decision Systems, 21(3), 231–244.
 • Shavazi, E. T., Moshabaki, A., Hoseini, S. H., & Naiej, K. A. (2013). “Customer relationship management and organizational performance: A conceptual framework based on the balanced scorecard (Study of Iranian banks)”. IOSR Journal of Business and Management, 10(6), 18-26.
 • Sin, L. Y., Tse, A. C., & Yim, F. H. (2005). “CRM: Conceptualization and scale development”. European Journal of Marketing, 39(11/12), 1264e1290.
 • Solati, Saeed (2014). “The relationship between customer relationship management and loyalty in customers of Zargari class”. Master's Degree, Sari Free University, Faculty of Business Administration: (In Persian)
 • Valentina, N.C, Oanab, N., Adriana, G., (2016), “Exploratory Study of the Companies’ Economic Performance Using a Social Customer Relationship Management, 3rd” GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 39, 800-806.
 • Zanjani, M. S., Rouzbehani, R., & Dabbagh, H. (2008). “Proposing a conceptual model of customer knowledge management: a study of CKM tools in British dotcoms”. Management, 7(8), 19. (In Persian)
 • Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., (2000). “Services Marketing: Integrating Customer Focus AcrossTheFirm”, 2ed.Irwin/McGraw-Hill, London.