با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
چالش ها و فرصت های کووید- 19 پیش روی مدیریت ورزش ایران

محمود گودرزی؛ سید اسفندیار موسوی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7622

چکیده
  با شیوع کووید- 19 در سراسر دنیا، تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سلامت به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. حوزه ورزش نیز همانند سایر ابعاد گفته شده در امان نماند. بنابراین محققان با در نظر گرفتن نیاز فوری و اهمیت ویژه مطالعه در حیطه مدیریت ورزشی در این شرایط نا آشنا، به مطالعه ی چالش‌ها و فرصت‌های کووید- 19 پیش‌روی مدیریت ورزش ایران پرداختند. ...  بیشتر

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

مهدی غفوری یزدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7624

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان به دست آمد. جامعة آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه‌های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش ...  بیشتر

بررسی و مقایسه تنوع رشته‌های علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران و جهان: به سوی کاربردی سازی علوم ورزشی

زینب مندعلی زاده

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7621

چکیده
  تجربیات سایر کشورها در زمینه نوع رشته و اهداف متصور شده برای آن، می‌تواند وسعتی از تفکرات راهبردی در برنامه‌های آموزشی به منظور کاربردی سازی علوم را کشف و تحلیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی رشته‌های علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران و جهان از منظر تنوع رشته‌ای در راستای کاربردی‌سازی این رشته بود. روش تحقیق کیفی و در این راستا ...  بیشتر

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران

مائده شفیع زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 53-70

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.50325.3129

چکیده
  بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)

زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ عادل رحمان پور

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 71-90

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7625

چکیده
  استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی ...  بیشتر

طراحی و تببین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

مهدی گودرزی؛ سید حسن حسینی شکرابی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7623

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود که برای این منظور، 115 عضو هیئت علمی تربیت بدنی، مدیرکل، کارشناس اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در دو بخش کمی و کیفی به صورت کل‌شمار انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته 22 سؤالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 107-116

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7246

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی است.پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر زمان مقطعی و از نظر گردآوری داده ها به‌صورت آمیخته و ترکیبی و از نظر روش و استراتژی همبستگی می باشد.در مرحله اول با بررسی متون و کدگذاری باز محوری و انتخابی(تحلیل ...  بیشتر

امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی

زینب آنت؛ محمدحسین رضوی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 117-130

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.48956.3052

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به‌صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به‌صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از ...  بیشتر

تأثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم‌افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

داود نوری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 131-146

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.55511.3378

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم‌افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه‌گیری ...  بیشتر

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 147-160

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7818

چکیده
  در این پژوهش که به روش‌ کیفی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان‌های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها) بود که از طریق روش ...  بیشتر

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

لقمان کشاورز؛ سعید مهریشندی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، صفحه 163-169

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7324

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه‌ی ...  بیشتر