با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 استادمدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم‌افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به صورت تصادفی طبقه‌ای از سازمان ورزش شهرداری تهران (215=n) انتخاب شد. به منظور گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامۀ اطلاعات فردی و چهار پرسشنامۀ مجازی‌سازی سازمان (ویلیامیل استرید، 2007)، پرسشنامه خِرد سازمانی (براون و گرین، 2006) و پرسشنامه سینرژی سرمایه انسانی (احمدی و همکاران، 1396) و پرسشنامه پایداری سازمانی (دیک و همکاران، 2012) استفاده شد. روایی این پرسشنامه‌ها به تایید هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان رسید و همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، 0.87، 0.94 و 0.89 به‌دست آمد. در این تحقیق نیز برای برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف سوالات پرسشنامه پرداخته می‌شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها و روابط بین متغیر‌های تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بوده که مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم‌افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

 • Abedi Jafari, Hassan; Jam Par Mi Mi Mona, Sadat, Beyhanieh. “The Challenge of Human Resource Management in Virtual Organizations - Investigating the Relationship between Organizational Virtue and Organizational Commitment”, Information Technology Management; 2010, 2 (5): 64-76, [Persian]
 • Afrazeh Abbas, Mohammad Nabi Saviz, Mohammad Nabi Sina. “Model for measuring and promoting the degree of organizational stability with knowledge management approach”, Improvement and Transformation Management Studies, 2010; 20 (61): 37-63. [Persian]
 • Ahnart Ina, Harry Wes, G. Zinc Class. Sustainability and Human Resource Management (Development of Sustainable Business Organizations), translated by Alireza Koushki-Jahromi, published in 2017, Tehran: Need for Knowledge. [Persian]
 • Asgari Anaraki, Azadeh and Fatemeh Hashemi Fesharaki. “Mechanisms to increase synergy (synergy) in holding organizations, International Conference on Management”, Economics and Industrial Engineering, Tehran, Vira Capital Institute of Managers, 2015. [Persian]
 • Araújo, D., & Davids, K. Team synergies in sport: theory and measures. Frontiers in psychology, 2016; 7: 1449.
 • Aybaghi Esfahani, Saeed, Hassani, Ali Akbar, Hosseini Nia, Seyed Reza. “Green human resource management; A model for sustainability in sports organizations (Case study: General Department of Sports and Youth of North Khorasan Province)”. Human Resource Management in Sport, 2018 5 (2): 309-328. [Persian]
 • Azam Sadegh Pahlavan. “The Structural Model of the Relationship between Professional Learning Society and Organizational Sustainability with the Mediating Role of Organizational Awareness: A Mixed Research in Higher Education System”, Management of Organizational Education, 2017; 1: 144-103. [Persian]
 • Darcy Hitchcock - Marsha Willard. “Sustainability Guide for Business”. Strategies and Application Tools for Organizations, 2018. [Persian]
 • Chatterjee, S., Moody, G. D., Lowry, P. B., Chakraborty, S., & Hardin, A. “Strategic Relevance of Organizational Virtues Enabled by Information Technology in Organizational Innovation”. Journal of Management Information Systems, Forthcoming, 2015.
 • Farajvand Esfandiar. “From Synergy or Creation”, Management of Government Organizations, 2017; 6 (1): 51-62 [Persian]
 • Ahmadi, Sirous; Movahedi Behrooz, Roohullah; Sulimani, Ghasem (2014), “A study of the parameters of organizational eminence model in the sports federations of Iran”, Advances in Environmental Biology, 308-312.
 • Fitzgerald, M. P., Sagaria, M. A. D., & Nelson, B. “Career patterns of athletic directors: Challenging the conventional wisdom”. Journal of Sport Management, . 2014; 8(1): 14-26.
 • Gholipour Arian, Amiri Behnam. Investigating the Impact of Information Technology on Organizational Behavior and Investigating Identity Challenges in Virtual Sections and Its Impact on the Behavior of Team Members, 2009. [Persian]
 • Harrison-Hill, T., & Chalip, L. “Marketing sport tourism: Creating synergy between sport and destination”. Sport in Society, 2005; 8(2): 302-320.
 • HUANG, Y. L., & SHAO, Y. J. “Development of Network Sports Organization: Challenge of Virtualization and Reality”. Journal of Beijing Sport University, 2015; 11: 001.
 • Jackson, B., Gucciardi, D. F., & Dimmock, J. A. “Toward a multidimensional model of athletes’ commitment to coach-athlete relationships and interdependent sport teams: A substantive-methodological synergy”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2014; 36(1): 52-68.
 • Ji, W., Zhang, S., Yukawa, S., Onomura, S., Sasaki, T., Miyazawa, K. I., & Zhang, Y. “Regulating Higher‐Order Organization through the Synergy of Two Self‐Sorted Assemblies”. Angewandte Chemie International Edition, 2018; 57(14): 3636-3640.
 • Joshi, P. R., & Islam, S. “E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries”. Sustainability, 2018; 10(6): 2071-1050.
 • Lee, Y. “Exploring the relationship between E-government development and environmental sustainability: A study of small island developing states”. Sustainability, 2017; 9(5): 732.
 • Lopes, C. M., Scavarda, A., Hofmeister, L. F., Thomé, A. M. T., & Vaccaro, G. L. R. “An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation”. Journal of Cleaner Production, 2017; 142: 476-488.
 • Maletič, M., Maletič, D., & Gomišček, B. “The role of contingency factors on the relationship between sustainability practices and organizational performance”. Journal of Cleaner Production, 2018; 171: 423-433.
 • Mousavi, Mohammad; Mohammad Ali Sarlak, Saeed Abbasi, Morteza Moradi. “Assessment and evaluation of organizational and managerial wisdom at different levels of government organizations with an attitude to philosophical dimensions”. Management Improvement Quarterly, 2013; 21: 127-141. [Persian]
 • Navidi Amir; Shoghi Behzad; Asgarani Morteza; Ranjbari Mohammad. “The relationship between leadership styles and organizational wisdom of education staff in Markazi province”, 2017; 11 (1): 149-162 [Persian]
 • Paliokaitė, A., & Pačėsa, N. “The relationship between organisational foresight and organisational ambidexterity”. Technological Forecasting and Social Change, 2015; 101: 165-181.
 • Shahrokhi Farzaneh; Navidi Amir; Shoghi Behzad. “The effect of organizational wisdom on the effectiveness of education staff in Markazi province”. Journal of Educational Management Innovations, 2015; 1 (41): 75-61. [Persian]
 • Solansky, S. T. “To fear foolishness for the sake of wisdom: A message to leaders”. Journal of business ethics, 2017; 122(1): 39-51.
 • Sook Eo, Yong, Young-Hae Kim, Nae-Young Le. “Path Analysis of Empowerment and Work Effectiveness among Staff Nurses”, Asian Nursing Research, 2014; 8(1): 42–48.
 • Rafighi, Mohammad. Synergy of Interactive Thermodynamic Patterns in the Quality of Human Capital Education, First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari, Ayandeh Saz Research and Consulting Company, Payame Noor Neka University, 2015. [Persian]
 • Rezaei Sufi, Morteza, Khodaparast, Siavash, Ghorbandoost, Mina. “Developing a model for the impact of intellectual capital with the mediating role of knowledge management and cultural capital on the performance of employees of sports and youth departments in Guilan province”. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 2019; 7 (2): 41-50. [Persian]
 • Tabatabai Far Seyed Mohammad, Ahmadi Habib, Qaisari Alireza. “The effect of virtualization of organizational structure on knowledge management of employees of the Export Development Bank of Iran”. The third conference on management and accounting and economics of scholars with emphasis on resistance economics, [Persian]
 • Wang, N., Yao, S., Wu, G., & Chen, X. “The role of project management in organisational sustainable growth of technology-based firms”. Technology in Society, 2017; 51: 124-132.
 • Wolfe, R. A., Weick, K. E., Usher, J. M., Terborg, J. R., Poppo, L., Murrell, A. J., & Jourdan, J. S. “Sport and organizational studies: Exploring synergy”. Journal of management inquiry, 2005; 14(2): 182-210.
 • Yahya Zadeh Far, Mahmoud; Abolhassan Hosseini and Abuzar Aghaei Kordshami. Analysis of Organizational, Individual and Social Factors Affecting Organizational Sustainability, National Conference on New Approaches in Business Management, Tabriz, Tabriz University and Industrial Management Organization, 2014. [Persian]
 • Yati, Behnam, Soleimani, Majid, Ahmadi, Sirus. “The effect of organizational inertia on organizational hypocrisy mediated by underemployment and social wear of employees (Case study of Tehran Municipality Sports Organization)”. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 2019; 6 (2): 85-99. [Persian]
 • Ziakas, V., & Costa, C. A. “The use of an event portfolio in regional community and tourism development: Creating synergy between sport and cultural events”. Journal of Sport & Tourism, 2011; 16(2): 149-175.