با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به‌صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به‌صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به‌عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت‌های موجود در استان نوظهور البرز می‌باشد که این مورد حاصل نمی‌شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.

کلیدواژه‌ها

 • Abbasi Bakhtiari, Reza. Farahani, Abolfazl. Keshavarz, Loghman. (2019). “Developing the Islamic Azad University Strategic Plan of Public and Championship Sports with SWOT-ANP model”. Applied Research in Sport Management. 29. P: 139- 153.
 • Arsić, Sanela. Nikolić, Djordje Mihajlović, Ivan. Fedajev, Aleksandra. Živković, Živan. (2018). “A New Approach within ANP-SWOT Framework for Prioritization of Ecosystem Management and Case Study of National Park Djerdap, Serbia”. Ecological Economics 146. (2018).p: 85–95.
 • Asadnia, abolfazl. Jalilpur, peyman. Kuchak, atusa. (2016). “Feasibility Study of University Libraries Privatization Using SWOT Analysis: A Case Study of Shahid Chamran University Libraries in Ahvaz”, Journal of Library and Information Science Studies. Chamran martyr of Ahwaz University, no 18, p: 145-162.
 • Aye, Zar Chi, Sprague, Teresa. Juliette Cortes. Vivian, Kathrin Prenger-Berninghoff, Michel Jaboyedoff, Marc-Henri Derron. (2016). “A collaborative (web-GIS) framework based on empirical data collected from three case studies in Europe for risk management of hydro-meteorological hazards”. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 15, March 2016, P: 10-23.
 • Azimi dalarestani, adele. Razavi, seyd Mohamad hosein, borumand, mohamadreza. Titidej, omid. (2016). “Investigation of Locating Criteria in Design and Construction of Urban Sports Facilities”. Journal of Sport Management and Motivational Behavior, no 23, p:83-100.
 • Behrouz, Yel. (2017). “The Use of Social Media - Interactive Web 2 in Academic Research”. Approach. No. 67.P: 75-95.
 • Chmielewski, Szymon. Samulowska, Marta. Lupa,Michał. Lee, Danbi. Zagajewski, Bogdan. (2018). “Citizen science and WebGIS for outdoor advertisement visual pollution assessment”. Computers, Environment and Urban Systems 67, P: 97–109.
 • Currenti, Gilda. Napoli, Rosalba. Sicali, Antonino. Greco, Filippo. Del Negro, Ciro. (2014). “GEOFIM: a WebGIS application for integratedgeophysical modelling in active volcanic regions”. Computers & Geosciences, http: //dx.doi.org/ 10.1016/j.cageo. 2014.05.001.
 • Ebadi, Hussein. (2010). “Investigation of WebGIS Application in Urban Management (Case Study: Mahshahr Port)”. Master thesis. Faculty of Earth Sciences and. GIS Shahid Chamran University of Ahvaz .P:24.
 • Ebrahimi, abdolhosein. Mahdipur, abdolrahman. Azmsha, tahere. (2015). “the Impact of Neighborhood Indicators and Access to Sports Facilities on Sport Participation (Case Study: Ahwaz 8th Region)”. Organizational Behavior Management Studies in Sport, no 5, p: 31-39.
 • Eizadpanah, Parham. (2004). “Web 2 - The New World's Curiosity”. Network Monthly, no 63.
 • Higgs g., Mitch L., Paul N. (2015). “Accessibility to sport facilities in Wales: A GIS-based analysis of socioeconomic variations in provision”, Geoforum, 62, 105-120.
 • Hoseini, seyd sirvan. Kashef, seyd Mohamad. Seydameri, mirhasan. (2013). “Location of Sporting Places Using Geographic Information System (GIS); Case Study of saqez City”, Applied Research in Sport Management, no 2, p: 25-34.
 • Hoseinzade, pari. Abdolahi, masume. (2015). “Sharing Knowledge in the Web 2Age”. Mehr Book of Research Analytical Quarterly. No 17-18, p: 80-97.
 • Hu Y1, Ai HH2, Odman MT3, Vaidyanathan A4, Russell AG5. (2019). “Development of a WebGIS-Based Analysis Tool for Human Health Protection from the Impacts of Prescribed Fire Smoke in Southeastern USA”. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jun 4;16(11). pii: E1981. doi: 10.3390/ijerph16111981.
 • Jazirian, iraj. Alesheiikh, aliasghar. Helali, hosein. (2005). “WebGIS technology and implementation method”. Geographical Research, no 57, p:127-138.
 • Kheirabadi, ahad. Alesheikh, aliasghar. (2013). Evaluation and feasibility of WebGIS implementation in Iran. Master thesis. School of Surveying GIS Department. Khaje Nasir Toosi University.
 • Müller, Marc F. Thompson, Sally E. Kelly, Maggi N. (2016). “Bridging the information gap: A webGIS tool for rural electrification in data-scarce regions”. Applied Energy 171, PP, 277–286.
 • National Geosciences Database of Iran (2013). Geographical information system. P: 4.
 • Rangzan, kazem. ghanbari, Nazanin. Kabylezadeh, Mustafa. Moradi, Poria (2019). “Estimating the Potential of Building Roofs for the Use of Photovoltaic Systems in Urban Areas and Its Development in Web-Based Geographic Information Systems - A Case Study of Ahvaz District 4”. geographical information. No. 105. P: 97 -114.
 • Shahriar, fateme. Gandomkar, amir. Hashempur, Rahim. Ramesht, mohamahosein. (2016). “Feasibility study of urban development and construction of new cities in Qazvin province”. International Journal of Geography of Iran, no 48, p:73-91.
 • Shamsi, Abduhamid. Hosseini, Mohammad Sultan. Nuri, Zahra. (2017). “Measuring the Spatial Distribution of Sport Areas in Isfahan Provinces for Developmental Levels. Sport Management”. Volume 9. No. 2: p: 327-319.
 • Strategic Secretariat Council for Youth and Sports Ministry. (2015). “Strategic report explaining the current state of sports in the country”. Ministry of Sport and Youth.P:5.
 • Tajdini, oranus. Sadat musavi, ali. (2007). “Web 2: The Truth and Ideal Conflict”. Librarianship, Archives and Research Edition: Book of the Month General. No 131, p:18-23.