با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اگرچه گردشگری ورزشی در کشور ما به عنوان یک صنعت در حال تکامل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما پژوهش ها در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد، همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر ورزشی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های رقابت پذیری ادراک شده مقصد هالمن و همکاران، (2014) و کیفیت تجربه گردشگری منگ، (2006) را تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان (روایی محتوا) و مدل سازی معادلات ساختاری (روایی سازه) ارزیابی و تأیید شد. نرم افزار اسمارت پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از این بودند که کیفیت مرحله های مختلف تجربه گردشگری شامل برنامه ریزی پیش از سفر، مسیر سفر، در منطقه و واکنش پس از سفر می توانند ادراک گردشگران ورزشی از رقابت پذیری ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی را ارتقا دهند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که تجربه گردشگری صرفاً به درون مرزهای مقصد گردشگری محدود نمی شود و از لحظه تصمیم به سفر تا بازگشت از آن را در بر می گیرد و با ارائه تجربیات با کیفیت بالای گردشگری در تمامی این مرحله ها، می توان ادراک گردشگران از رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران را ارتقا داد و یک برگ برنده در میان گزینه های جایگزین گردشگری ورزشی به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

 • Abreu Novais, M., Ruhanen, L., & Arcodia, C. (2018). “Destination competitiveness: A phenomenographic study”. Tourism Management, 64, 324-334.
 • Akkuş, G., & Güllüce, A. C. (2016). “Effect of Memorable Tourism Experiences to Destination Competitiveness: Winter Tourist–Oriented Research”. American International Journal of Social Science, 5(4), 65-84.
 • Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). “Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges”. Tourism Management, 62, 360-376.
 • Barimani, F., Ramezanzadeh, M., Tabrizi, N., & Nozarasl, S. (2018). “Evaluating Competitiveness of Heath Tourism Destinations based on “Core Resources and Attractions” Factor (Case Study: Spas of Ramsar)”. Geography and Planning, 22(63), 26-50.
 • Boroomand, B., Kazemi, A., & ranjbarian, b. (2018). “Developing a Domestic Model for Tourism Destinations Competitiveness Measurement in Iran”. New Marketing Research Journal, 8(2), 105-122.
 • Chen, C.-F., & Chen, F.-S. (2010). “Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists”. Tourism Management, 31(1), 29-35.
 • de Freitas Coelho, M., de Sevilha Gosling, M., & de Almeida, A. S. A. (2018). “Tourism experiences: Core processes of memorable trips”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 11-22.
 • Evren, S., & Kozak, N. (2018). “Competitive positioning of winter tourism destinations: A comparative analysis of demand and supply sides perspectives–Cases from Turkey”. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 247-257.
 • Farahani, A., Eslami, , & Porsoltan Zarandi, H. (2017). “Ranking the employment share of sport tourism industry factors in development”. Applied Research in Sport Management, 6(22), 107-113.
 • Fernandes, T., & Cruz, M. (2016). “Dimensions and outcomes of experience quality in tourism: The case of Port wine cellars”. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 371-379.
 • Ghaffari, M., Abasi, A., & Konjkav Monfared, A. (2018). “The Role of Tourist Experience in the Tourism Destination Image of Isfahan”. Journal of Tourism and Development, 7(2), 97-112.
 • Goffi, G., Cucculelli, M., & Masiero, L. (2019). “Fostering tourism destination competitiveness in developing countries: The role of sustainability”. Journal of Cleaner Production, 209, 101-115.
 • Gómez-Vega, M., & J Picazo-Tadeo, A. (2019). “Ranking world tourist destinations with a composite indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh”? Tourism Management, 72, 281-291.
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): Sage publications.
 • Hallmann, K., Müller, S., & Feiler, S. (2014). “Destination competitiveness of winter sport resorts in the Alps: how sport tourists perceive destinations”? Current Issues in Tourism, 17(4), 327-349.
 • Hallmann, K., Müller, S., Feiler, S., Breuer, C., & Roth, R. (2012). “Suppliers' perception of destination competitiveness in a winter sport resort”. Tourism Review, 67(2), 13-21.
 • Hritz, N., & Franzidis, A. F. (2018). “Exploring the economic significance of the surf tourism market by experience level”. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 164-169.
 • Kariru, A. N., Kambona, O. O., & Odhuno, E. (2017). “Enhancing Competitiveness Through Guests’ Experiences: A Typology of Customer Experiences in Upscale Hotels”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 18(4), 361-392.
 • Kim, J.-H. (2018). “The Impact of Memorable Tourism Experiences on Loyalty Behaviors: The Mediating Effects of Destination Image and Satisfaction”. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870.
 • Mendes, J., Guerreiro, M., & Matos, N. (2016). Monitoring the Quality of Tourism Experience. Paper presented at the The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia.
 • Meng, F. (2006). An examination of destination competitiveness from the tourists’ perspective: The relationship between quality of tourism experience and perceived destination competitiveness. (Unpublished doctoral dissertation), Virginia Polytechnic Institute and State University, blacksburg, VA.
 • Mira, M. R., Moura, A., & Breda, Z. (2016). “Destination competitiveness and competitiveness indicators: Illustration of the Portuguese reality”. Tékhne, 14(2), 90-103.
 • Moon, H., & Han, H. (2019). “Tourist experience quality and loyalty to an island destination: the moderating impact of destination image”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 43-59.
 • Mosavigilani, R., Asadi, H., & Sajjadi, N. (2012). “Segmentation of Iran Sport Tourism Market for Foreign Tourists and a Model of Target Market”. Journal of Sport Management, 4(12), 37-59.
 • Nadalipour, Z., & Chiti, N. (2018). “Analysis Of Destination Competitiveness, With Emphasis On Tourists Perception Case Study: Incoming European Tourists to Iran”. Journal of Tourism and Development, 6(4), 82-105.
 • Park, S., & Santos, C. A. (2017). “Exploring the Tourist Experience: A Sequential Approach”. Journal of Travel Research, 56(1), 16-27.
 • Perić, M., Đurkin, J., & Vitezić, V. (2018). “Active event sport tourism experience: the role of the natural environment, safety and security in event business models”. International Journal of Sustainable Development and Planning, 13(5), 758.
 • Prebensen, N. K., Woo, E., Chen, J. S., & Uysal, M. (2012). “Experience quality in the different phases of a tourist vacation: A case of northern Norway”. Tourism Analysis, 17(5), 617-627.
 • Ritchie, J. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective: Cabi.
 • Sato, S., Kim, H., Buning, R. J., & Harada, M. (2018). Adventure tourism motivation