با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران.

چکیده

برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص‌ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به‌وسیله آن شاخص‌ها، ارزیابی دقیق‌تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه‌شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته انجام شد، کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت .بر اساس پاسخ 15 نفر از خبرگان و بررسی ادبیات پیشینه، مجموعه 34 شاخصی از جنبه‌های توسعه گردشگری ورزشی ایجاد شد. بر اساس نظر گروه پانل متخصصان 28 شاخص اثربخش در توسعه گردشگری ورزشی مشخص شد. و بر اساس تائید گروه پانل مدل مفهومی شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران حاصل شد. درنهایت 24 سؤال جهت ارزیابی کمی مناسب شناخته شد و پرسشنامه در اختیار 210 نفر از جامعه دوم پژوهش قرار داده شد. بر اساس نوع کدگذاری محورهای مربوط به شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران و با توجه به ادبیات پژوهش، محورهای اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی انتخاب شدند و علاوه بر آن، زیر محورهای شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی نیز مشخص شدند همچنین مدلی ارائه شد که بر اساس آن می‌توان توسعه گردشگری ورزشی را مورد ارزیابی قرار داد. بر طبق مدل به‌دست‌آمده از پژوهش، شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی ، به‌عنوان معیارها و شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان توسعه گردشگری ورزشی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

 • Balali Maryam, Moeinfard Mohammad Reza, Hamedinia Mohammad Reza, Amir Ahmadi Abolghasem. (2012), “Investigating Managers 'and Experts' Viewpoints on Development of Sport Tourism Industry in Khorasan Razavi Province”, Journal of Sport Management, No. 13, pp. 185-202.
 • Cho, H., Joo, D., & Chi, C. G. (2019). “Examining nostalgia in sport tourism: The case of US college football fans”. Tourism Management Perspectives, 29, 97-104.
 • Esfahani Nooshin (2009). “Analysis of factors affecting the development of domestic and foreign sport tourism industry and presenting a strategic planning model in the country”. Doctoral dissertation, University of Tehran. 73-82.
 • Ghotnian, S., Najafizadeh, M., & Roughani, M. (2013). “Factors of sustainable development of sports Tourism: identifying barriers and outlines”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(9), 2598-2601.
 • Heidary, A., Sajjadi, S. N., Farahani, M. J., IskandariPour, S., Meshkini, A., & Heidary, T. (2011). “A Consideration of the Factors Influencing Sport Tourism Development in Zanjan-Iran”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1(2), 51-55.
 • Hemmati Nejad Savadi, Gholizadeh Mehrali and Rostami Gohar. (2016). “Evaluating the Factors Affecting the Development of Recreational-Sport Tourism with Emphasis on Public Sport”. Journal of Geography (Regional Planning), Vol 7, No. 1, pp. 201-210.
 • Honarvar Afshar, Ghanbari Firouzabadi and Khatibzadeh Mehdi. (2013). “Demographic Characteristics and Priorities of Sport Tourists in Iran”. Journal of Sport Economics and Marketing,2, N.5, pp. 1-24..
 • Honary Habib (2011). “The Role of Sport Tourism in Employment and Income Generation from the Viewpoints of Tourists, Managers and Stakeholders”. Journal of Physiology Research and Management in Sport, No. 8. pp. 95-103.
 • Khajehpour Akram & Dosti Morteza. (2017). “Investigation of Sports Tourism Development Strategies Using Lindgren Model (Case Study: Ramsar Green Baam)”. Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 6, No. 20, pp. 115-130.
 • Khalilipour Azam, Nemati Maryam, Soleimani Kianoush, Beyhaghi Naima, Fathi Atefeh (2017). “Evaluation of effective indicators in the development of sport tourism marketing in Tehran province”. National Conference of the Scientific Society of Sport Management, Vol. 2, 192-197.
 • Khodadadi, M. (2016). “Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers”. Tourism Management Perspectives, N.19, PP. 90-92.
 • Khodabakhshzadeh, , Ghahraman Tabrizi K., & Sharifian E. (2019). “The impact of knowledge management on the development of sports tourism in Kerman province”. Journal of Sport Management, JSM-201907-2296(R3). Doi: 10.22059/jsm.2019.284691.2296.
 • Khodabakhshzadeh, A.(2020). “The effect of knowledge management dimensions on the development of sports tourism in Kerman province”. Doctoral dissertation, Azad University of Kerman. Pp.11(237).
 • Masa’deh, R. E., Nasseef, M. A., Alshayeb, H., Ojilat, J., & Alshafiee, M. (2017). “The effect of sport tourism management on support for tourism development”. Journal of Management and Strategy, 8(3), 20-34.
 • Masoumezadeh Sara and Shirafkan Mehdi, (2017). “The Impact of Cultural Indicators on Tourism in Middle East Countries Using Systematic Generalized Torque Approach”. Journal of Tourism and Development. Volume 6 Number 3. Pages 1-17.
 • Moeinfard Mohammadreza (2008). “Investigation of Tourism Status in Iran and Presentation of its Development Model”. Doctoral dissertation, Tehran University of Teacher Education. pp. 1-211.
 • Moeinfard Mohammadreza, Mozaffari Seyed Amir Ahmad, Musharraf Javadi Betol and Kazemnejad Anooshirvan (2011), Investigating the Situation of the Sports Tourism Industry in Iran, Olympic Journal, Vol.19, N.2 (54), pp. 7-22.
 • Moeinfard Mohammadreza, Shooshi Nasab Parvin and Kazemnejad Anooshirvan (2014). “Strategies for the Development of Sport Tourism in Iran”, Journal of Sport Management and Development, Vol. 3, N.2, pp. 1-17.
 • Moharramzadeh Mehrdad, Seyed Ameri Mir Hassan, Sayyadi Mohammad Amin, and Mohammadi Mitra. (2013). “Evaluating the Most Important Factors Influencing Sport Tourism Marketing Development”. Journal of Sport Management & Development, Vol. 2, N.2, pp. 31-45.
 • Naghiloo, Z., Asgarian, F., Koozechian, H., & Hosseini, S. S. (2011). “An analysis of factors influencing sports tourism development in East Azerbaijan Province”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8), 331-335.
 • Rahimpour Ali, (2013). “Statistical Analysis of World Tourism Industry, Future Markets and Iran's Position”. Journal of Science and Culture Tourism, Vol. 1, No. 1, pp. 1-18.
 • Razavi M, Rajabi H, Heidarirad P, Shirvani A. (2014). “Affecting Factors and Barriers of Development of Sport Tourism in Kish Island”. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. ISSN 2147-3749. Vol., 3 (SP), 81-87.
 • Saeedeh Zarrabadi Zahra Sadat, Abdollah Bahar (2013). “Evaluation of Factors Affecting Development of Chabahar Free Tourism Industry Using Network Analysis Process (ANP) Method”. Iranian Journal of Architecture and Urban Planning, No. 6, pp. 37-48.
 • Sajjadi, S. N., Jamshidi, A., & Heidary, A. (2012). “Prioritization of the Factors Affecting Sport Tourism Development”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(12), 235-240.
 • Shatarian, Gholami, Younes and Mirmohammadi (2015). “Evaluation of Urban Sustainable Tourism Development Indicators Case Study "Kashan City"”. Journal of Geographical Sciences Applied Research, Vol. 17, Issue 46, pp. 195-214.
 • Taheri Kashani M., (2012). “Investigating the Strengths and Weaknesses of the Tourism Industry in Iran and Malaysia”. M.Sc.,Islamic Azad University, Naragh Branch, National Bibliographic Number: 4489368 Pages 1-137.