با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش اساسی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 در کاهش مصرف انرژی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مفید باشد. هدف این پژوهش شناخت مقررات ملی ساختمان مبحث 19 و عوامل تعیین کننده آن در مجموعه‌های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری تفسیری می‌باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم‌ها می‌پردازد. به‌منظور دستیابی به هدف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی-پیمایشی استفاده شد. مبتنی بر نظر خبرگان، از نظرات 15 متخصص و مهندس ناظر ساخت اماکن ورزشی برای اعتباریابی مدل سازی تفسیری ISM استفاده گردید. پس از تحلیل داده‌ها، مولفه‌های تاثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی در چهار سطح قرار گرفتند که بر اساس آن گراف ISM طراحی شد. پس از تحلیلMICMAC ، مولفه‌ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی در سه سطح مستقل (عایق‌بندی لوله‌های آب گرم و سرد)، وابسته (عایق پوسته خارجی ساختمان) و خودمختار (جداره‌های نورگذر و بازشوها، تجهیزات و مدیریت سیستم روشنایی، مدیریت تاسیسات مکانیکی، برنامه نظارتی آموزش و تقسیم وظایف کارکنان) دسته‌بندی شدند که عایق‌بندی لوله‌های آب سرد و گرم بیشترین تاثیر را بر اجرایی شدن مبحث 19 در مجموعه‌های ورزشی به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

  • Al-Saadi, S. N. J., Ramaswamy, M., Al-Rashdi, H. & Al-Mamari, M. (2017). “Energy Management Strategies for a Governmental Building in Oman”. Journal of Energy Procedia, 141,  206-210.
  • Bernardo, H. & Martins, A.G. (2020). “Resource-efficient nondomestic buildings: Intertwining behaviour and technology”. Journal of Energy and Behaviour, 109-127.
  • Bernardo, H. & Oliveira, F. (2018). “Estimation of Energy Savings Potential in Higher Education Buildings Supported by Energy Performance Benchmarking: A Case Study”. Journal of Environments, 5(8), 85.
  • Bernardo, H., Carlos Paris, B., Eynard, J., Grieu, S., Talbert, T. & Polit, M. (2010). “Heating control schemes for energy management in buildings”. Journal of Energy and Buildings, 42(10), 1908-1917.
  • Mahdavian, M. & Hoshmand, Z. (2015). “Simulation and evaluation of effective parameters in thermal and refrigeration load and energy consumption of a residential building”. The Fifth International Conference on New Approaches to Energy Conservation. Tehran. Iran.
  • National Building Regulations Office of Road, Housing and Urban Development Research Center. (2019). "Energy Saving Handbook Volume II". Publication of National Building Regulations. Tehran. Iran.
  • Office of National Building Regulations. (2011). "National Building Regulations of Iran, Section 19, Energy Saving". Iran Development Publications. Tehran. Iran.
  • Rezaian Bajgiran, M. & Kahram, M. (2014). "Design of Energy Audit Software Instruction Algorithm in Residential Complexes". Journal of Environmental Science and Technology, 2(16), 85-78.
  • Sargzizadeh, M. S., Mohammad Hashemi, N. & Tabasian, R. (2016). “Simulation and analysis of the effects of type, direction and ratio of window surface on building load”. The First International Conference on New Research Achievements in Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, International Confederation of World Inventors (IFIA). Tehran. Iran.
  • Zuccari, F., Santiangeli, A. & Orecchini, F. (2017). “Energy analysis of swimming pools for sports activities: Cost effective solutions for efficiency improvement”. Journal of Energy Procedia, 126,  123-130.