با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تبریت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و از نوع مطالعات پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های استان اصفهان بود که از این بین 391 نفر به صورت خوشه‌ای از دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و همچنین دانشگاه های پیام نور مرکز اصفهان انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‏ ‎58 سوالی بود که روایی آن توسط 9 نفر از خبرگان این حیطه مورد تایید قرار گرفت،‏ ‎پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده‏‏ها ‎نیز با استفاده از نرم افزار‏‏‏‏‎های ‎‎SPSS و AMOS نسخه 22 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که 13 عامل شخصی، سازمانی، محیطی، تمایل به خلاقیت، تمایل به ریسک پذیری، تمایل به استقلال طلبی، تمایل به کنترل درونی، تمایل به توفیق طلبی، تشویق به نوآوری، محیط آموزشی، شرایط قانونی، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی بر کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی موثر هستند که در این بین بالاترین اولویت مربوط به "عوامل شخصی" و پایین‌‌‌‌‌‌ترین اولویت مربوط به "تشویق و نوآوری" می‌باشد. همچنین آزمون برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان علوم ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadi, H, Omidi Najafabadi, M. (2010). On Assessing the Status of University Education for Promoting Entrepreneurship (Case Study: Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University) Tehran Science and Research Unit). Promotion and education research. Agriculture,
 • Aghazadeh, H ,Rezazadeh, H. (2004). “Organizational Entrepreneurship”, Tadbir Monthly 102. Second Year, No.3, pp. 63-72
 • Akpor-Robaro, M. O. M. (2012). “The impact of socio-cultural environment on entrepreneurial emergence: A theoretical analysis of Nigerian society”. European Journal of Business and Management, 4(16), pp.172-182.‏
 • Alimardani, M, Farahani, A, Qasemi, S.H (2014). “The relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship in the General Directorate of Sports and Youth of Qom Province”. Applied research in sports management. Fourth Year, No.1, pp. 25-34
 • Badsar,M, Rezaei, R, Salehi Moghaddam, N. (2014). “The effect of emotional intelligence on entrepreneurial competencies of agricultural students (Case study: Zanjan University)”, Entrepreneurship Development, Vol.7, N3, pp. 407-425
 • Baron, R. A. (2006). “Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs “connect the dots” to identify new busines opportunities”. The Academy of Management Perspectives, 20(1), pp.104-119.‏
 • Baqersad, W, Zali, M.R, Razavi, S.M , Saeed Benadaki, S. (2013). “The effect of entrepreneurship education on entrepreneurship in students of technical and professional fields”. Entrepreneurship Development Quarterly. Vol. 6, No. 4, pp. 21 - 36.
 • Boroumand, M.R, Hemmatinejad, M.A, Ramezani Nejad, R, Razavi, . M, Malek

Akhlaq, I. (2013). “Analyzing the employment status of graduates in the field of physical education and sports sciences in Iran and determining their position based on the position evaluation matrix and strategic action (SPACEM)”. Two Journal of Sports Management and Development, Second Year, No. 1, pp. 1-19.

 • Enayati Fathullah, S. (2010). “Investigating the effect of leadership style on employee entrepreneurship in government organizations. master thesis”. Islamic Azad University of Kurdistan. pp. 67-78.
 • Falah Haghighi Siqlani, N, Bijani, M, Karami, Gh.H Zand, M. (2016). “The effect of structural-organizational dimensions on entrepreneurship in agricultural colleges in Region 5 of Islamic Azad University”. Research in Economics and Agricultural Development of Iran. Vol. 48, NO. 77, pp. 107-93
 • Fernández-Pérez, V., Alonso-Galicia, P. E., Rodríquez-Ariza, L., & del Mar Fuentes-Fuentes, M. (2015). “Professional and personal social networks: A bridge to entrepreneurship for academics”? European Management Journal, 33(1), pp. 37-47.
 • Farahani, A, Gholampour,E , Adelkhani, A. )2013(. “Management and Policymaking of Physical Education Faculties and Departments and Directing Students' Job Expectations Postgraduate Students' Perspectives.” Applied Research in Sport Management,2, No.2, pp.121-138
 • Farahani, A, Goodarzi, M, Azizian, N. (2009). “The role of the title and content of physical education courses in entrepreneurship of graduates of this field”. Sports Management, No. 1, pp. 203-223.
 • Farahani, A, Ghorfarkhi Ghorbani, L. (2013). “Analysis of the effect of social factors on the employment of graduates of physical education in public and non-governmental universities”. Research in University Sports, No. 3, pp. 127-156.
 • Foroughipour, H, Muzaffari, A.A, Ganjoui, F. (2007). “Evaluation and introduction of the most important priorities of entrepreneurship in sports from the perspective of those involved in sports in the country”. Research in sports science. No. 16, pp. 55-68.
 • Hayter, C. S. (2016). “Constraining entrepreneurial development: A knowledge-based view of social networks among academic entrepreneurs”. Research Policy, 45(2), pp. 475-490
 • Haghshenas, A, Jamshidian, M, Shaimi, A, Shahin, A, Yazdan Shenas, M. (2004). “Organizational Entrepreneurship Model in the Public Sector of Iran”. Iranian Journal of Management Sciences. Second Year, No. 8, pp. 31-73
 • Heydari, A. (2004). “Entrepreneurship Development and Graduates”, Journal of Political-Economic Information, No. 5, pp. 203-204.
 • Honari, (2009). Investigating the vital factors of success in manpower productivity of the Physical Education Organization and the National Olympic Committee, Shahrekord, the 3rd National Congress of Sports Management.
 • Hossieni, J., Ahmadi, H., and Omidi Najafabadi, M. (2011). “The perceptions of graduate students about factors influencing the extension of entrepreneurship education in college of agriculture and natural resources in iran”. Journal of American science, 7(3), pp. 255-259.
 • Imani Hasanloi, M., Pashaei, M.T. (1386). “Change management at the third millenniums organizations emphasizing on entrepreneurship”. Monthly magazine of business and community, 89: 34-41. (Persian)
 • Izedonmi,Prince F &Okafor.C (2010).”The Effect Of Entrepreneurship Education On Student’ Entrepreneurial Intenton”. Global Journal of management and Business .Research,10, pp.49-60.
 • Javadian Sarraf, N, Tabatabai, F,Shaje,(2010). “Investigating the Perceptual Levels and Success Factors of Job Selection of Physical Education Students of Mashhad Universities”, Research in Sports Sciences, No. 24. pp. 57-76.
 • Kamalian, R, Fazel, A.,(2011). “Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Students' Entrepreneurship (Case Study: Sistan and Baluchestan University)”. Entrepreneurship Development. 4(1), pp. 127-146
 • Khajavi Khan, A, Ghazi Mir Saeed, S. A. (2012). “Investigating the status of entrepreneurial organizational culture in Iranian traditional medicine schools”. Journal of Traditional Medicine of Islam and Iran, third year, fourth issue, pp. 489-493.
 • Lee, L., Wong, P. K., Der Foo, M., & Leung, A. (2011). “Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors”. Journal of business venturing, 26(1), pp.124-136.
 • ‏ Mondalizadeh, Z., Honari, H. (1389). “Survey the factor affecting on sport entrepreneurship: as a interdisciplinary area”, interdisciplinary journal. 2(2): pp. 113- 136. (Persian)
 • Mahdavi Mazdeh, M, Bank ,M, Zahedi, R, Poormesgari, M. (2013). “Recognition of state universities entrepreneurship indicators and rankingthe universities in aspect of entrepreneurship”. Science & Technologhy Policy, Vol. 6, No. 1, pp.81-98
 • Mondalizadeh, Z, Ehsani, M, Kozechian, H, Honari ,H. (2013).”The Environmental Factor Affecting on Sport Entrepreneurship”. Sport Management Review, No. 29. Pp. 99-116
 • Montoro-Sánchez, Á., & Ribeiro Soriano, D. (2011). “Human resource management and corporate entrepreneurship”. International Journal of Manpower, 32(1), pp.6-13.
 • ‏Nasirzadeh, A.B, Farahani, A. Rezaei, Sh, Vatandoost, M (2013). “Appraising the Executive managers’ entrepreneurial in sport organizations of Iran”.  “Applied Research in Sport Management, Vol. 3, No. 2, pp. 129-144
 • Oraei Yazdani, B. (1994). “Motivation for success, self-control and entrepreneurship”. Management Knowledge Quarterly. Vol. 5, No. 26, pp. 40-49.
 • Rabiean, M, Darroudi, A, Bahman, N, Ahmadi, A, Bashari, N. (2015). “Study of entrepreneurial spirit of paramedical students of Tehran University of Medical Sciences”. Payavard Salamat, Volume 9, Number 2, pp. 203-2013.
 • Sanchez, J. c. (2011). “University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation”. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 7, No. 3, pp. 239-254.
 • Sayad, S,Wahhabi, A, Wahhabi, , Sayadi, M, Roshani, D, Amani, M. (2017). “Investigating the Entrepreneurial Spirit of Students of Kurdistan and Kermanshah Universities of Medical Sciences in 2015”. Journal of Development of Education in Medical Sciences, Vol. 10, No. 26, pp. 59-67.
 • Shekari ,A, Zarei Sabhati,E, Yazdkhasti, (2015). “The role of Godard Business Entrepreneurship Training (KAB) model on entrepreneurship skills of trainees in technical and vocational training centers”. Bi-Quarterly Theory and Practice in the Curriculum. No. 4, Vol. 7, pp. 31-54.
 • Saremi, M, Alizadeh Thani, M. (2010). “Investigating the Factors Affecting the Process of Identifying Entrepreneurial Opportunities among Selected Top Entrepreneurs”. Entrepreneurship Development Quarterly”. first year. Third issue, pp. 103-122.
 • Tatari Hasan Gavyar,M , Tatari Hasan Gavyar, E , Honarvar, (2013). “The relationship between manager's leadership styles in private sport clubs with their employee's entrepreneurship”, Applied Research in Sport Management, 6(4), pp.11-18
 • van Dam, K., Schipper, M., & Runhaar, P. (2010). “Developing a competency-based framework for teachers’ entrepreneurial behavior”. Teaching and Teacher Education, 26(4), pp. 965-971.‏
 • Zampetakis, L.; Beldekos, P. & Moustakis, V. (2009). “Day- to- day” Entrepreneurship within Organizational: The Role of Trait Emotional Intelligence and perceived Organizational Support”.European Management Journal. 27 (3), 165-175.
 • Zare, GH, Hamidi, M, Sajjadi, S, N. (2007). “Relationship between psychological factors of empowerment of experts and organizational entrepreneurship in the physical education organization”. Motor Science and Sports, Fifth Year, Vol 1, N0 9, pp. 71-81
 • Yadollahi Farsi, J. (2007). “Entrepreneurship in sport. The congress of sport management emphasize on twenty years vision”, Olympic and Paralympic academy. (Persian)