با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

3 دکتری مدیریت ورزشی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می‌دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری نظری و مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته به تعداد 23 نفر و برای تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جهت تحلیل و کدگذاری داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس‌کیودا استفاده شد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 368 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 35 مفهوم قرار گرفتند. این مفاهیم عبارت بود از مشتری‌گرایی، بازارمحوری، هویت، آمار و اطلاعات، مستندات، هوادارگرایی، محیط، حضور رقبا، تصویر نامطلوب ورزش قهرمانی، کیفیت ورزش قهرمانی، فرهنگ ورزش، عوامل سیاسی، ساختار، امکانات و فضاها، رسانه و ارتباطات، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اهداف، راهبردهای تجاری ورزشی، بازخورد حمایت های گذشته، مسائل مالی و اقتصادی، نگرش، عملکرد ورزشی، حقوقی-قانونی، مدیریت، تناسب، ارتباطات، شفافیت، پاسخگویی و تعهد، استراتژی و برنامه، نظارت و کنترل، عوامل انگیزشی برای صنایع، تبلیغات و حق پخش، آموزش، برندسازی، انگیزش. در نهایت مدل تحقیق در قالب مقوله های اصلی شرایط علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها ترسیم و به تاٌیید 5 نفر از نمونه‌های تحقیق در قالب یک گروه کانونی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadi, F. Shetab Bushehri, S N. (2015). The Factors affecting the attracting of private sector investment in sport schools from the viewpoint of physical education experts in Khuzestan province, 1st National Conference on new achievements of physical education and sports, Chabahar, International University of Chabahar[in Persian].
 • Askarzade, M. Heydarinezhad, S(2011). “The investigation of Effective factors on investment attraction in Khuzestan province sports”, Sport Management Studies, 12, pp:61-74[Persian].
 • Banaar, Nooshin (2012). “Designing the planning model for financial support in Iran”, Journal of Sport Management Studies, 14, pp: 13-24[in Persian].
 • Carolin Plewa, François Anthony Carrillat, Marc Mazodier, Pascale G. Quester, (2016).”Which sport sponsorships most impact sponsor CSR image”? European Journal of Marketing, 50 Issue: 5/6, pp.796-815
 • Copeland, Frisby,W& Mc Carville,R (2005). “Understanding the sport sponsorship process from a corporate perspective”. Journal of Sport Management, 10(1), 32-48.
 • Ehsani, M. Abudardaa, Z. Eghbali, M. (2008). “The causes of non-sponsors support of professional sport of women in Isfahan”. Motor Sciences, 6(12) pp: 111-120[in Persian].
 • Elahi, A. Sajjadi, N. Kheibari, M. Abrishami, H. (2009). “The Obstacles in the development of income from financial support in the football industry of the Islamic Republic of Iran”, Sports Management journal, 1, pp: 189-202[in Persian].
 • Gharekhani, H. Asadpur, H. Mohri, K. Fooladi Heydarlu, S. Fooladi Heydarlu , N. (2012). Identify and prioritize obstacles to privatization of football clubs in the country, First International Conference on Investment and private sector participation in sport, Tehran, Olympic Hotel[in Persian].
 • Ghiami Rad, A. Moharramzade, M. (2009). “A survey on marketing solutions for extension and development of sports disciplines in Iran”, Journal of Motion, 39, pp: 175-192[in Persian].
 • Hansen, H; Gautheir, R. (1998). “Factors affecting attendance at sport events, professional”. Sport management, 3(1). PP: 15-32.
 • Heerden, V. (2005). “Factors Affecting Decision Making In South African Sport Sponsorship”, Phd thesis,University of Pretoria, pages 385.
 • Hutchinson M. (2017). “Political activity in escalation of commitment: Sport facility funding and government decision making in the United States”, Sport Management Review, 21 (3) 263-278.
 • Izadi, Alireza (2004), "Describing the Factors Affecting the Sponsorship of Professional Football Sponsorship Companies in Iran", MSc Thesis, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran[in Persian].
 • Keshkar, S. Ghasemi, H. Tojari, F. (2011). “Sports Marketing Management, Tehran”, Science and movement, Volume 1, p:390[Persian].
 • Kvale, Steinar (1996). InterViews: an Introduction to Qualitative Research Interviewing. Paperback, SAGE Publications.
 • McCook, Kristie, (2003), “A Look at the Corporate Sponsorship Decision-Making Process”, Journal of Sport marketing, 1(2), 50-65.
 • Moradi Chaleshtari, G. Moradi, M. Nouruzian ghahfarokhi, S. Jamali gale, M. (2016), “The Study of structural barriers influencing foreign investments attraction in the Islamic Republic of Iran's football industry”, Journal of Sport Management and motor behavior research, 12(23), pp: 191-204[in Persian].
 • Papadimitriou, D. Apostolopoulou, A & Artemisia, D. (2008). “Event Sponsorship as a Value Creating Strategy for Brands”. Journal of Product and Brand Management, 17 (4):212 – 222.
 • Posthuma R.A., Gabriela L.F., Matthew A.B., James B.D. (2018). “Social signaling and interorganizational relationships: Lessons learned from the professional sports industry, 61(4), 521-531.
 • Rahbari, Somaye. (2010). Sports Marketing in New Age, Congress of Sport Sciences Research findings, Islamic Azad University of Khorasgan[in Persian].
 • Rajabi, Malik, Sultan Hosseini, Mohammad, Razavi, Mohammad Hossein, Hosseini, Seyed Emad. (2012). “The role of media and sports spectators in attracting private sector investment in championship sport”, sport management studies, 13, 93-106[in Persian].
 • Rashidlamir, Amin. (1393). The modeling of effective factors on attracting sponsors to ship sport, Tehran University Sports Management PhD thesis[in Persian].
 • Rezaei Shamseddin, Gharakhan Lou Reza, Soleimani Moghadam Reza(2019). “Designing Development Model of Iranian Athletics and Professional Sport”. A Grounded Theory Approach. 18, 45: 149-168[in Persian].
 • Rezayi, Zohre. (2011). Identify and determine the development of financial support in Pro League clubs of the country, Master thesis of Physical Education Faculty of Tehran University[in Persian].
 • Rooham, R.; Shahsavari, A.; Zohrabi, F. (2014). “The new factors determining on attract foreign direct investment in the sports industry”. International Journal of Sport Studies,, 2 (8), 393-398.
 • Salimi, M. Soltan hoseini, M. Nasre esfahani, D. (2013). “Prioritizing the barriers to the development of private financial support of the Championship sport based on the summing of results methods MADM Using the integration technique of POSET”, Sport Management Studies, 21, pp: 149-172[in Persian].
 • Seyed Ameri, Mir Hassan. (2009). “Barriers to attracting financial sponsors in the sports industry of East Azerbaijan Province”, Beyond Management, 3(10), pp: 147-164[in Persian].
 • Shank, M, & Lyberger, M (2015). “Sports Marketing: A Strategic Perspective”. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. Referred 15.07.2015.
 • Shaw, A. (2001). “Image And Investment: Sponsorship And Women‘s Sport”, Journal Of Sport management, 219-245, 15.
 • Soltan hoseini M, Alidostghahfarrokhi  E, Shabanibahar Gh, Rajabi M (2012), “Investigation of Attitudes of Managers in Private Companies towards Sport Sponsorship as an Advertising Tool”, Journal of Sport Management, 4 (12): 23-36[in Persian].
 • Terry Eddy, Benjamin Colin Cork, (2018). “Sponsorship antecedents and outcomes in participant sport settings”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20 (2) pp: 122-136. https://doi.org/10.1108/IJSMS-05-2016-0018.
 • Varmus Michal, Kubina Milan, Soviar J. (2015). Cooperation on Sport Market – Reasons and Ways How to Improve it. 23. 391-395.
 • Moradi Chaleshtari J, Moradi M R, Noroozian Ghahfarokhi S, Jafari A (2013), “The Study of Economic Barriers Influencing Foreign Investment Attraction in I.R. Iran Football Industry”, Journal of Sport Management, 5(2): 129-147[in Persian].