با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجه دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

2 گروه زبان های خارجی و زبان شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

آرمها از رمزگانهای نشانهای نوشتاری و تصویری ساخته میشوند تا بتوانند برای هر سازمانی هویت‏ساز باشند، یعنی به این منظور که آرم نشانه چیزی، کسی یا سازمانی شود، رمزگان نوشتاری یا تصویری، نشان، نماد یا چیزی باید به وسیله طراح یا طراحان آرم انتخاب یا طراحی شود. هر رشته ورزشی دارای یک جایگاه و موقعیت مشخص و نیز دارای مخاطبان و هواداران خاص خود است که تثبیت و ارتقای این موقعیت، حفظ جمعیت فعال و هوادار فعلی و گسترش نفوذ و جذب مخاطبان آن رشته ورزشی مستلزم داشتن یک آرم یا لوگویی است تا بتواند در کوتاهترین زمان بیشترین اثر را در بیننده بگذارد. و البته باید خاطرنشان کرد که در این مطالعه‌ی تطبیقی مشخص گشت که برخی از آرمهای فدراسیون‌های ملی ما از این خصیصه برخوردار نبوده و لازم است که جهت تقویت این کانال ارتباطی یا به عبارتی آرم به مثابه پل ارتباطی میان نهاد رسمی فدراسیون و بستر اجتماعی ارائه آن تغییراتی در این زمینه داده شود.

کلیدواژه‌ها

 • Abazari, Y. (2001). “Roland Barthes, Myth and cultural studies”. Arghanoon. Vol. 18. 137- 157. [In Persian].
 • Ahmadkhani, M. R.(2013). Semiotics: Language and Art. Tehran: Goman. [In Persian].
 • Balci, v. & Özgen, C. (2017). “What Sports Advertising Tell to Us? Semiotic Analysis”. Journal of Education and Training Studies. Vol: 5, No: 6. Pp: 24- 32.
 • Barthes, R. (1964). Elements of semiology. New York: Hill and Wang.
 • Barthes, R. (1990). The Fashion System. Translation: Matthew Ward&  Richard Howard. University of California Press.
 • Barthes, R. (2001). Structuralism, Post- structuralism and Literary Studies. Translation:Farzan Sojoudi. Tehran, Research Center for Islamic Culture and Art.
 • Barthes, R. (2015). Rhetoric of the lmage. Translation: Raz Golestani Fard. Tehran: Nashr Markaz. [In Persian].
 • Bashirieh, H. (2000). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Tehran: Ney Publication. [In Persian].
 • Behnam, M; Tousi, T. (2014). “An Analysis of Relationship between Arousal, Pleasure, Attitude toward Advertisements, Consumers’ Future Intention in Sport Service (University of Tehrans’ students case study)”. Applied Research of Sport Management. Vol.2, No.3.Pp: 47-60. [In Persian].
 • Fiske, J. (2001). “Television Culture. Translation: Mojgan Brooman”. Vol: 19. [In Persian].
 • Greimas, A. J.& COURTÉS, J. (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette.
 • Lee, J. W. (2015). “Semiotics and Sport Communication Research: Theoretical and Methodological Considerations”. Communication & Sport. Vol: 5, Pp: 374-395.
 • Moein, M. B. (2006). “Semiotics and Advertisement”. Bulletin of Art Academy. Vol: 1. Pp: 92-103. [In Persian].
 • W. (1990). “Advertising, poetry, and art: Semiotic reflections on aesthetics and the language of commerce”. Kodikas/Code. Vol: 10, Pp: 53- 81.
 • Pierce, J. R. (1962). Symboles, Signals And Noise. London: Hutchinson.
 • Sarabi, S; Alborzi, H. ( 2013). “Semiotics of Sport Stars in Commercials”. Journal of Information Science. No. 6. Pp: 27-46. [In Persian].
 • Saussure, F. d.  (2008). Course in General Linguistics. Translation: Safavi. Korouush. Tehran: Hermes Publication. [In Persian].
 • Shahabi, S. (2007). “Art and Advertisement”. Ketabmah Monthly. Vol: 110. [In Persian].
 • Shairi, H.R. (2010).Semiotique Analysis of Discourse. Tehran: Samt. [In Persian].
 • Williamson, J. (2002). Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars.
 • youssefi sadeghloo, M; saleh bolourdi, A. (2015). “Body-language expression and cultural-language valuation in sports discourses of women’s society”. Journal of Lingual Inquests. Online Publication at 2018.Jan.12. [In Persian].
 • Zanbouri Seighalani, E. (2012). “Sport Images Semiotics “Commercials and Sport Character pictures”. Master’s Thesis. Islamic Azad University, Tehran Central Branch, College of Arts and Architecture. [In Persian].