با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تغییرات سریع در فناوری و شرایط محیطی امروز، بنگاه‌های ورزشی را مجبور ساخته تا با کاربست قابلیت‌ها و منابع، خود را با شرایط جدید بازار تطابق داده و به عملکرد بالاتری دست یابند. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارآفرینان فعال در زمینه‌های مرتبط با صنعت ورزش (تولید و خدمات) است که تعداد 169 نفر به‌عنوان نمونه آماری با فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسش‌نامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده شده است. ضمناً تحلیل مدل این پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که هر یک از قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد بنگاه‌های ورزشی دارند. بنابراین، قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری می توانند به‌عنوان عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه‌های ورزشی شناخته شوند.

کلیدواژه‌ها

- Ambe, I. M. (2010). “Agile supply chain: Strategy for competitive advantage”. Journal of Global Strategic Management, 7, 5-17.
- Amini, M., Atghia, N., Norouzi Seyed Hossini, R. (2019). “Identifying Components and levels of Knowledge-Based Economy in Sport (A Qualitative approach)”. Sport Management Studies, Published online.
- Barney, J. B. (1991). “Firm Resource and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management, 17.
- Byrd, T. A. & Turner, D. E. (2001). “An exploratory examination of the relationship between flexible IT and competitive advantage”. Information and Management, 39(1), 41-52.
- Day, G. S. (1994). “The capabilities of the market-driven organization”. Journal of Marketing 58, 37–51.
- Davidsson, P., Achtenhagen, L., & Naldi, L. (2010). “Small firm growth”. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 6(2), 69-166.
- Elahi, Alireza., Eskandari, Isa., & Saatchian, V. (2014). “Organizational Learning Capabilities of Iran Physical Education and Sport Sciences Faculties”. Resarch on Educational Sport, 2(5), 135-148.
- Eng, T.-Y., & Okten, D. (2011). “Exploring a dynamic framework of innovative capability: a theoretical integration of technological and marketing capabilities”. Technology Analysis & Strategic Management, 23(9), 1001–1013.
- Fitz-Koch, S., & Nordqvist, M. (2017). “The reciprocal relationship of innovation capabilities and socioemotional wealth in a family firm”. Journal of Small Business Management, 55(4), 547–570.
- Gomes, G., & Wojahn, R. M. (2017). “Organizational learning capability, innovation and performance: study in small and medium-sized enterprises (SMES)”. Revista de Administração, 52(2), 163–175.
- Kalmuk, G., & Acar, A. Z. (2015). “The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 164–169.
- Keskin, H. (2006). “Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model”. European Journal of Innovation Management, 9(4), 396–417.
- khorsandi, M., mirzazadeh, Z., Salatin, M. (2015). “Relationship between organizational learning capability with Organizational Performance in General Directorate of Youth and Sport in Khorasan Razavi”. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(3), 61-68.
- Lawson, B., & Samson, D. (2001). “Developing innovation capability in organisations: a dynamic capabilities approach”. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377–400.
- Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S. and Subba Rao, S. (2006). “The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance”. Omega, 34(2), 107-124.
- Nada, N., & Ali, Z. (2015). “Service Value Creation Capability Model to Assess the Service Innovation Capability in SMEs”. Procedia CIRP, 30, 390–395.
- Nopsandasiel, S., Ramazanpour, A., Attari Asl, P. (2016). “The Effect of Marketing, Innovation and Learning Capabilities on Organization’s Performance (Case study: Tabriz Petrochemical Company)”. Productivity Management, 10(1(36)), 95-124.
- Porter, M. E. & Teisberg, E. O. (2004). “Redefining competition in health care”. Harvard business review, 64-77.
- Rahimi, A., & Alidoust Ghahfarokhi, E. (2019). “Identify the Effect of Entrepreneurial Marketing on Creating and Improving the Performance of Small and Medium Sport Enterprises”. New Trends in Sport Management. 6(23), 23-31.
- Ratten, V. (2019). “Sport entrepreneurial ecosystems and knowledge spillovers”. Knowledge Management Research & Practice, 1–10.
- Saffari, M., Hamidi, M., & Jalali Farahani, M. (2009). “Comparison of Learning Organization Dimensions in Physical Education Organization, National Olympic Committee, and the Department of Physical Education in the Ministry of Education”. Sport Management Studies, 1 (22), 117-129.
- Shirazi, H., Hashemzadeh, G., Radfar, R., Torabi, T. (2019). “The Role of Organizational Resources and Innovation Capability in Creating the Competitive Advantage of Knowledge Based Companies: The moderating role of Technology Commercialization Performance”. Innovation Management Journal, 7(4), 11-130.
- Sok, P., O’Cass, A, & Momy  Sok, K. M. (2013). “Acgieving superior SME performance: Overarching role of marketing, innovation and learning capabilities”. Australian marketing journal, 21, 161-167.
- Sutanto, E. M. (2017). “The influence of organizational learning capability and organizational creativity on organizational innovation of universities in East Java Indonesia”. Asia Pacific Management Review, 22(3), 128–135.
- Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). “Dynamic capabilities and strategic management”. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
- Tracey, M., Vonderembse, M. A., Lim, J. S. (1999). “Manufacturing technology and strategy formulation: Keys to enhancing competitiveness and improving performance”. Journal of Operations Management, 17(4), 411-428.
- Vorhies, D.J. (2013). “An investigation of the factors leading to the development of marketing capabilities and organizational effectiveness”. Journal of Strategic Marketing, 6(1), 3-23.
- Weerawardena, J. (2003). “The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy”. Journal of Strategic Marketing, 11(1), 15-35.
- Wernerfelt, B. (1984). “A Resource Based View of the Firm”. Strategic Management Journal, 5.
- Woratschek, H., Horbel, C., & Popp, B. (2014). “The sport value framework – a new fundamental logic for analyses in sport management”. European Sport Management Quarterly, 14(1), 6–24.
- Zhang, M., & Hartley, J. L. (2018). “Guanxi, IT systems, and innovation capability: The moderating role of proactiveness”. Journal ofBusiness Research, 90, 75–86.
- Zohrehvandian, K., Koozechian, H., Ehsani, M., Amiri, M. (2018). “Designing and formulation of model of Identification of marketing capabilities in Iran Premier League Football clubs”. Sport Management and Development, 7(1), 68-85.