با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، و از جمله پژوهش‌های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران تشکیل دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و حجم نمونه تعداد 300 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی) مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (فعالیت بدنی= 85/0، رفتارهای اخلاقی = 81/0، استفاده از شبکه‌های اجتماعی = 86/0 و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود= 83/0) گزارش شد. همچنین روایی سازه اعتباریابی پرسشنامه‌‌ از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس انجام شد. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای،Spss نسخه 25 و Amos نسخه 23 انجام گرفت. نتایج یافته‌ها بیانگر آن که بود که متغیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند نقش واسطه‌ای داشته باشد، همچنین نتایج نشان داد که متغیر نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود می‌تواند نقش واسطه‌ای داشته باشد. می‌توان از نتایج اینگونه نتیجه گرفت که اگر دانشجویان فعالیت-های منظم ورزشی داشته باشند نگرش آنها در مورد تصویر بدنی خود افزایش یافته و این امر موجب اعتماد به نفس بالای آنها می‌شود و دانشجویان رفتارهای اخلاقی مثبتی از خود بروز می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

 •  

   

   

  • Ahmadi, A., Malek Shahi, M. “Describing and comparing attitudes toward physical activity of students according to selected sports fields”. Sports psychology studies. 4, Volume 3, Issue 9, Autumn 2014, pp. 54-39. (Persian).
  • Amini Khu, M. Reviewing and comparing the effectiveness of narrative therapy. Cognitive-Behavioral Therapy on Body Image and Self-esteem of Women with Breast Cancer. Graduate Certificate in Psychology. 2008. Allameh Tabatabaei University. (Persian).
  • Abdollahpour, M. Impact of Insomnia on Health-Related Fitness Factors in Academic Active Men. 2014. Master's Thesis. University of Tehran. (Persian).
  • Bakhshi, B., Nasiri, S., Bakhtiari, A., And Taherian, M. “The role of social 62:153-9
  • Braga, A. T., Dosil, J. “The influence of attitudes toward physical activity and Sports”. Motriz. 2015. Revista de Educação Física, 21(4):344-351.
  • Chavoshi, P. The relationship between organizing an indoor school sporting Olympiad and the student's tendency toward physical activity from the parent's point of view. 2017. Master's Thesis. Islamic Azad University, Sanandaj Branch. (Persian).
  • Dehim, H. The study of obstacles to the participation of high school girl students in Marivan in leisure activities. 2011. Master's Thesis. Tabriz University- Faculty of Psychology and Educational Sciences. Department of Physical Education and Sport Sciences. (Persian).
  • Dehghani M, Chehrzad M, Jafari Asl M, Soleimani R. Evaluate the relationship between body image satisfaction with the socio-cultural patterns Teenage girls in Rasht. Journal of Hamadan Nursing and Midwifery, 2013; Vol 20(3): pp: 26-34. (Persian).
  • Networks (case study of the social network of mothers, a network for mothers and children)”. Journal of Women's Studies, 2013. Vol. 4(2), pp. 37-59. (Persian).
  • Ghafouri, F. Determining the factors influencing the tendency towards sport and hero to determine the strategies of sport in the Islamic Republic of Iran. 2003. Doctoral dissertation, Tarbiat Modarres University. (Persian).
  • Grossi, A., Gurosi, H. “Crime Investigating the Impact of Social Networks on Ethical Security”. Police and Security Research. 2014. No. 32. (Persian).
  • Giannouli, P., Zervas, I., Armeni, E,. Koundi, K,. Spyropoulou, A,. Alexandrou, A., Kazania, A. “Women: A population survey”. Maturitas, 2012. 71(2):154–161.
  • Javadinia, S. A., Erfanian, M., Abedini, M. R., Bijari, B. “The Effect of Using Virtual Social Networks on Academic Performance of Students of Birjand University of Medical Sciences”. Iranian Journal of Medical Education, 2012. Vol. 12(8), pp. 598-606.. (Persian).
  • Karimi, A. Comparison of attitude and attitude of athlete and non-athlete parents of middle school boy students in Yazd with physical activity level of students. P. 4- 2, Master's thesis. (Persian).
  • Lee, S. Y. “How do people compare themselves with others on social network sites?: The case of Facebook”. Computers in Human Behavior, Vol 32, 253–260. http://doi.org/10.1016/j.chb.2013.12.009.
  • Laranjo, L., Arguel, A., Neves, A. L., Gallagher, A. M., Kaplan, R., Mortimer, N. Lau, A. Y. S. “The influence of social networking sites on health behavior change: a systematic review and meta-analysis”. Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 2015, Vol 22(1), 243–56. http://doi.org/10.1136/amiajnl-2014-002841.
  • Moeed Far, S. “Labor Ethics and Effective Factors among Government Public Servants”, Practical Public Prosecutor's Official Journal, 2006. No. 23, p. 322. (Persian).
  • Mohkamkar, F., Hallaj, M. M. “What are social networks seeking ?”, Journal of Law Enforcement Quarterly of North Khorasan, Vol 1(2), pp. 87-108. (Persian).
  • Mohammad Khani, M., Bilali, A., Mohammadi, A. “The Effect of Organizational Factors on the Level of Work Ethics Among Employees of Government Offices (Case of Khansar)”; Applied Sociology, 2013. No. 2, p. 146. (Persian).
  • Mardani, N., Safajou, Z., Tahmani, E. “The Relationship between Body Image and Mental Health of Birjand Students in the Year 1395”. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 2017. Pp: 479-486. (Persian).
  • Mousavi, S. A., Pour Hosein, R., Zare Moghaddam, A., Mousavian Hejazi, S. A., Anonymous, A. Investigating body image in psychological views and schools”. Psychology, 2016. Vol. 5, No. 2. (Persian).
  • Qaramlaki, F. Obstacles to Growth Professional Ethics in Organizations. 2008. Tehran, Bashra Religious Studies Institute, Chachaph First. (Persian).
  • Qolizadeh, V., Esfidani, M. R., Ahmadi, F. “Review customer responses to the immoral behavior of retailers”. Strategic management research. 2014. Vol21(58). (Persian).
  • Rostamibadi, H. The Effect of Using Virtual Social Networks (Facebook) on Face-to-Face Communication Quality in Tehran. 2014. Master's Degree in Communication Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch. (Persian).
  • Tamimi, H., Norouzi, A. Investigating the Factors Affecting Physical Activity in Girl Students: A Study Based on a Health Promotion Model. Health Journal. Year Six, 2015. No. 5. (Persian).
  • Williams, R., Levine, K., Kalilani, L., et al. “Menopause-Specific questionnaire assessment in US population based study shows negative impact on health-related quality of life”. Maturitas, 2009.