با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

عیسی اسکندری؛ مرتضی رضائی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد.از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس ...  بیشتر

تاثیر خلق تجربه از طریق محرک‌های حسی در باشگاه‌های بدن‌سازی بر ارزش درک شده، قدرت برند و تبلیغات دهان به دهان مشتریان

محمد پورکیانی؛ محمدرضا برومند؛ علی افروزه؛ محمد صادق افروزه

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8178

چکیده
  امروزه با رشد تعداد خدمات و همچنین افزایش دسترسی به اطلاعات و کانل‌های توزیع، ‌مشتریان نسبت به گذشته انعطاف بیشتری در تصمیم‌گیری‌هایشان پیدا کرده‌اند. با توجه به رقابت شدید در صنایع خدماتی از جمله باشگاه‌های بدنسازی و تناسب اندام، مدیران این باشگاه‌ها نیاز دائمی به رویکردهای جدیدی برای جذب و حفظ مشتری در این حوزه دارند. لذا هدف ...  بیشتر

تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران

سید محمد کاشف؛ فاطمه عبدوی؛ علی جمالی قراخانلو

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53731.3331

چکیده
  چکیدههدف از این تحقیق تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه‌های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود 154 نفر تشکیل می دهند. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی20 نفر بصورت هدفمند و در بخش کمی نیز 134 نفر بصورت کل شمار انتخاب شدند. روش گردآوری ...  بیشتر

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

نفیسه فتاحیان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8188

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی رؤسا و کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 = N)، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

مژگان قلعه نوی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 67-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8176

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، و از جمله پژوهش‌های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران

آمنه نیکویی؛ محمدرضا اسماعیلی شازندی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8187

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوۀ کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب‌نظران مختلف بودند. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبة نیمه‌ساختاریافتهاستفاده ...  بیشتر

نقش گردشگری ورزشی بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان(تأکید بر سواحل و ورزش‌های آبی)

صدیقه اسلامی؛ عابدین مهرنواز نصیرایی؛ لیلا قربانی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 89-100

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8238

چکیده
  استان هرمزگان با قرار گرفتن در جنوب و در کنار آب‌های گرم خلیج‌فارس و برخوردار بودن انواع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی،گردشگری، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های اقتصادی از سوی دیگر مکانی مناسب برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است . گردشگری و گردشگری ورزشی بک صنعت کاربر است و فعالیت های این صنعت بیشتر توسط نیروی کار انجام می شود. هدف ...  بیشتر

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

پژمان فزونخواه؛ معصومه شهبازی؛ امیرحسین منظمی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 101-110

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8237

چکیده
  این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان انجام گرفت. پارادایم مورد استفاده در این تحقیق تفسیری با رویکرد کیفی بود که از استراتژی پدیدارشناسی با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای انجام آن استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد مربوط به فدراسیون ورزش همگانی و مصاحبه با 14 نفر از نخبگان ...  بیشتر

ارائه الگوی مدارای اجتماعی تماشاگران باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران

محمدرضا بنی اسدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ زهرا علیپور درویش؛ شهلا حجت

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8236

چکیده
  مدارای اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در رشته های متفاوت علمی بدان پرداخته می شود. درپژوهش کیفی حاضر این مفهوم در حوزه جامعه شناسی و باهدف طراحی الگویی برای توسعه مدارای اجتماعی تماشاگران باشگاه های فوتبال ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد به انجام شده است. 17 مصاحبه با خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند انجام و باکمک نرم افزار مکس ...  بیشتر

طراحی مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه، با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت

سعید حسنی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، صفحه 123-134

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر؛ طراحی مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه، با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت بود. جامعـه آمـاری پـژوهش شامل کلیه کارکنان، سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه بود (192 = N) که بر اساس فرمول کوکران، 130 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت دستیابی به اهـداف تحقیـق از پرسشـنامه محقـق ...  بیشتر