با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حدیثه بهرامی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8532

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید ...  بیشتر

مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه‌های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می‌کنند؟

کریم زهره وندیان؛ زینب مندعلیزاده؛ اسفندیار خسرویزاده

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8530

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ‌های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه‌های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه‌های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به‌وسیله روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد ...  بیشتر

نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی براساس تئوری استفاده و رضایت مندی

محمد دهشتی؛ حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8531

چکیده
  علایق روزافزون به بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی در صنعت ورزش بخصوص در بین مجموعه‌های تفریحی ورزشی، موجب شد تا این پژوهش با هدف نفش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی را با رویکرد استفاده و رضایتمندی مورد بررسی قرار دهد .به منظور گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه پژوهش بین 393 نفر از مشتریان ...  بیشتر

آینده‌نگاری در ورزش همگانی: سناریوهای درآمدزایی پایدار

معصومه ربی بی؛ رسول نظری؛ سیده پرویز جلیلی کامجو

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 51-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8533

چکیده
  ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با پویایی و سلامت روان دارد و همچنین نقش پررنگی در توسعه سوادبهداشتی دارد و منجر به افزایش سلامتی در تمام سنین می‌گردد. اما علی‌رغم پیشرفت‌های بسیار، همچنان به دنبال راه‌حلی برای درآمدزایی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف آینده‎نگاری در ورزش‌حرفه‌ای ایران به کشف آینده‎های پیش‎روی ورزش همگانی وتدوین ...  بیشتر

مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه کسب و کار ورزشی

سلمان فارسی؛ حمیدرضا سایبانی؛ مهدی سوادی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8536

چکیده
  این مطالعه به‌منظور تدوین مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه‌ی کسب و کار ورزشی انجام شد. برای تدوین مدل، یک پرسشنامه‌ی محقق ساخت تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی شد و مقدار کومو در آزمون بارتلت برابر با 912/0 بود و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسش‌نامه تحقیق در اختیار 252 نفر ...  بیشتر

تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران

امیر الفتی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8529

چکیده
  هدف از این تحقیق تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد که تعداد آن‌ها برابر 900 نفر بود ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور

ام البنین ازمشا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ شیوا آزادفدا

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8537

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه‌گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه ...  بیشتر

طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی ایران

مهدی گودرزی؛ محسن حمیدی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 119-131

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8535

چکیده
  نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ...  بیشتر