با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران

چکیده

نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ارایه نماید. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 12 نفر از مدیران ارشد ورزش کشور و پایایی آن، با ضریب آزمون آلفای کرونباخ 92/0 مورد تایید قرار گرفته بود به تمامی هیئت های ورزشی کشور که به عنوان جامعه آماری تعیین شده بودند از طریق 51 فدراسیون ورزشی و 31 اداره کل ورزش و جوانان استانی ارسال گردید. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه‌ای، فریدمن، مدلسازی معادلات ساختازی و از نرم افزارهای PLS Smart و Spss استفاده شد.
بر مبنای یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی این پژوهش 27گویه به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد دارای الویت می باشد که هیئت های ورزشی می بایست در قالب 7 عامل یا حوزه عملکردی شامل؛ توسعه و همگانی، مالی و جذب منابع، آموزش، استعدادیابی، مسابقات و رویدادها، اردوها و اعزام ها و نیز حقوقی و قانونی مورد ارزیابی عملکرد سالیانه قرار گیرند بنابراین توصیه می شود که هیئت ها در همه ابعاد، عملکرد مداوم داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadi, M; Amani Saribgloo, J; Masoumi V. (2014) "Application of the theory of autonomy in Predicting the job performance of physical education teachers "Applied research in sports management, 3 (2),77 -88.
 • Alam Tabriz,A. Faraji,R. Saiedy, H.(2010) Efficiency Evaluation Faculties of Shahid Beheshti University using Composed Approach of DEA and Goal Programming Model. Quarterly Journal of Industrial Management Studies. Volume 8, Number 19, winter 2010.Pages 1-22.
 • Alimardani, M. Adabi Firouzjah, J. Ramezani, R. (2020) Evaluation the performance and Ranking sport boards of Qom Province.Applied Research of Sport Management.Vol.8, No.4, and spring 2020.
 • Anning-Dorson, T. (2018). Customer involvement capability and service firm performance: The mediating role of innovation. Journal of Business Research, 86, 269-280.
 • Azizi, H, Jafari Shaer Lor, A. Farzipor, R. Saeedi, R (2015). "A new approach to considering the dual role factor in the issue of supplier selection: DEA with efficient and inefficient boundaries." Bi-Quarterly Journal of Production and Operations Management, 6 (2), 144-129.
 • Banwet, J. D. K., Deshmukh, S.G., (2006), Balanced Scorecard for Performance Evaluation of R&D Organization: A Conceptual Model, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 65, pp 879-886.
 • Brown, M.G., Svenson, R. A., (1998), Measuring R&D Productivity, Research-Technology Management, Vol. 41, No. 1, pp 30–35.
 • Chiesa, V., Frattini, F., Lazzarotti, V., Manzini, R., (2008), Designing a Performance Measurement System for the Research Activities: A Reference Framework and an Empirical Study, J. Eng. Technol. Manage, Vol. 25, pp 213-225.
 • Folan, P., Browne, J., (2005), a Review of Performance Measurement: Towards Performance Management, Computers in Industry, Vol. 56, and pp 663–680.
 • Habibpur, K. And Safarishali, r. (2012). Comprehensive guide to the use of SPSS in survey research, Tehran: Loya and the thinkers.
 • Haji Ketabi, Ali; Kiai, Batool and Nasiri, Nastaran (2005), study and explanation "the Management of performance according to the BSC pattern," second national Conference Performance Management, Tehran.
 • Hensler, J., Ringle, C & ,.Sinkovics, R .(2009) .The use of patial least square based multi group analysis: in .advance in international marketing
 • Hu, L., Bentler, P.M., 1999. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Struct. Equ. Model. A Multidiscip. J. 6 (1), 1-55.
 • Kazemi, M, Esmailpour Zanjani, S. (2016) Presenting a fuzzy model to evaluate the performance of auditors In Auditing Institutions (Case Study of Mofid Rahbar Auditing Institute), Auditing Knowledge, No. 64
 • Keshavarz, L. Mirahmani, M. (2020) Developing Performance Assessment Indicators of the General Administration of Physical Education of Payame Noor University through Balanced Scorecard, Applied Research of Sport Management Vol.8, No.4, Spring 2020.
 • Loch, C.H., Tapper, S., (2002), Implementing a Strategy-Driven Performance Measurement System for an Applied Research Group, The Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, No. 3, pp 185–198.
 • Medori, D. Steeple, D. (2000) “A framework for auditing and enhancing performance measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5, 2000.
 • Mirfakhreddin, S. Peymanfar, M. Khatibi Aqda, A. Ali Mohammadi H.(2013) Performance Evaluation of Sports Organizations Using Coherent Model BSC - TOPSIS (Case Study: General Department of Physical Education, Yazd Province) Journal of Sports Management Spring 2013 No. 16
 • Mirkazemi, S. (2009) Designing a Performance Evaluation Model for Physical Education Departments of Universities ". PhD Thesis in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan.
 • Mirsepasi, N, (1999) Individual Performance Evaluation, Sixteenth Collection, Public Management Training Center
 • Mohaghar, A. Mollaei, M, Afzalian, M. (2014) Situational variables on quality management activities and performance of leading Iranian organizations. Journal of Supply Chain Management, 43: 54-61.
 • Mohammadi, L., Honari, H., & Afshari, M. (2016). Performance Evaluation of Sport Federation Applying European Foundation for Quality Management Excellence Index: Case Study (Canoeing, Rowing& Sailing federation). Sport Management Studies. 8 (35):163-182. (Persian)
 • Rahimi, G, (2006), Performance Evaluation and Continuous Improvement of Organizations, Tadbir Magazine No. 239.
 • Sajedinejad, A. (2006) "Designing the Scientific System of Research Centers Using a Balanced Scorecard". Master Thesis in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University.
 • Shafiei, Sh.Kohandal ,M.Montazer Alayh,M. Radi nia,Gh. (2014) Identification, weighting and prioritization of performance evaluation indicators of sports clubs. Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, spring and summer 2014, Vol.
 • Schuhmucher, M., Kuester, S., & Hanker, A. (2018). Investigating Antecedents and Stagespecific Effects of Customer Integration Intensity on New Product Success. International Journal of Innovation Management, 22(4), 1850032-36.
 • Sigalas, C. (2015). Competitive advantage: the known unknown concept. Management Decision, 53(9), 2004-2016.
 • Soleimani Damaneh, Jahangir (2010) Evaluating the Performance of Iranian Premier Football League Teams Using Management Techniques and Combining Mathematical Techniques, M.Sc. Thesis, University of Tehran, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
 • Soltani, Iraj (2004) Performance management and its executive mechanisms in Quality Production ", Quarterly Journal of Management Studies, No. 41.
 • Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
 • Wares, Hamed; Khazaei, Sajjad; Banazadeh, Mohammad Javad (2020) Study of the effect of parent company portfolio diversification strategy on financial performance with nonlinear model. Business Management Quarterly, (11) 2, (437-456)
 • Winand, M. Zintz, T., Bayle, E., & Robinson, L. (2010). Organizational performance of Olympic sport governing bodies: Dealing with measurement and priorities. Managing Leisure, 15(5): 279-307.
 • Vishkaee nejhad, Seyedeh sadaf Ebrahimpour, Mustafa; Dostar, Mohammad (2020) Investigating the moderating role of mobilization of customer knowledge resources in the relationship between customer participation capability and performance of service units. Business Management, (11) 4, (919-943).
 • Soleimani Damaneh, Jahangir (2010) Evaluating the Performance of Iranian Premier Football League Teams Using Management Techniques and Combining Mathematical Techniques, M.Sc. Thesis, University of Tehran, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
 • Soltani, Iraj (2004) Performance management and its executive mechanisms in Quality Production ", Quarterly Journal of Management Studies, No. 41.
 • Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
 • Winand, M. Zintz, T., Bayle, E., & Robinson, L. (2010). Organizational performance of Olympic sport governing bodies: Dealing with measurement and priorities. Managing Leisure, 15(5): 279-307.