با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم‌افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت‌‌های اول تا پنجم قرار می‌گیرند. در ادامه زیرمولفه‌های هر یک از موانع نیز رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadi, M., Amirtash, AM., Safani, AM. (2018).“Factor Analysis of the Necessary Cultural Components before the Privatization of Sport”. Journal of sport management review, 10(50), 37-62, DOI: 22089/SMRJ.2018.4652.1892.
 • Ahmadi, M. & Nodehi, MA. (2020).“Factor analysis of executive obligation components before sport privatization”. Journal of sports management, 12 (1), 201-222, DOI: 10.22059/JSM.2019.250137.2007.
 • Alidoust Ghahfarokhi, E. (2019)“The Analysis of Legal Barriers Affecting the Implementation of General Policies of Article 44 in Iran Professional Football”.Journal of sport management, 11(3), 411-428, DOI: 10.22059/JSM.2017.230372.1809.
 • Amiri, M., Nayeri, SH., Safari. M., Delbari Ragheb, F. (2014).“Explain and prioritize barriers to privatization and private sector participation in sports development”. Journal of Sports Management (Movement), 5(4), 83-106, DOI: 10.22059/JSM.2014.36222.
 • Amani, A. (2018).“Investigating and explaining the consequences of implementing privatization in Iran's sport”.Journal of Physical Education and Sport, 1(77), 356-540, DOI: 10.7752/jpes.2018.s177.
 • Arefi, M., Khajavi, A., Tofighi, A., Sadegh, R., (2018).“The importance and impact of exercise on children's health”. The First International Conference on Social Sciences, Humanities and Psychology, COI: SEPCONF01_028.
 • Askaryan, F., Sedghi, SH., Talebian niya, H. (2017).“Administrative and financial barriers affecting private investment in sports in East Azerbaijan province”. Journal of Physiology and Management Research in Sport, 9(3), 41-52, http://www.sportrc.ir/article_57414.html?lang=fa.
 • Cassidy, GJ., Rubin, B., Justice, B., Panella, M. (2018).“privatized youth sports: are youth being left behind”. Theses for the degree of Doctor Of Education, Rutgers University, Persistent.URLhttps://doi.org/doi:10.7282/T3C82DG8.
 • Emadi, S., AmirHosseini, E., Hamidi, M. (2020).“Designing and compiling a strategic plan for the human resource management system in the Ministry of Sports and Youth”. Journal of New Approach in Educational Management, 11(2), 1-26, http://jedu.miau.ac.ir/article_4155.html.
 • Eslami Nejad, A.. Abolhasani Hestiyani, A., Monsef, A., Nadri, K. (2020).“Investigating the effect of privatization on economic growth in Iran using the fully modified least squares method (FMOLS)”.Quarterly Journal of Economic Development Growth Research, 12(1), DOI: 10.30473/EGDR.2020.54174.5919.
 • Estrin, S., & Pelletier, A., (2018).“Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience?”.Journal of The World Bank Research Observer, 33(1), 65-102, https://doi.org/10.1093/wbro/lkx007.
 • Gharehkhani, H., & Haji Hasani, M. (2016).“sport privatization”.8th conference of international society for social science and sport.
 • Hussain, AK. (2016).“Obstacles to Sports Privatization and Ways to Overcome Them to Some of the Sports Clubs in Iraq”.Journal of Educational & Psychological Sciences, 17(3), 381-408, DOI: http://dx.doi.org/10.12785/JEPS/170314.
 • Jesmani, M., Rashid Lamir, A., Gharekhani, H., Dehghan Ghahfarokhi, A. (2019). Identifying and Prioritizing Economic and managerial Barriers for Championship Sport in Zanjan Province. Sport Physiology & Management Investigations, 10(4), 101-110.
 • Kepoğlu, AR., & Çakmak, ÜG. (2017) .“Investigation on the organizational culture of the staff working on public and private sports institutions”. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(8), 149-60, DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.969.
 • Khosravi, H., & Yazdani, M. (2017).“The Causes of the Dysfunction of General Policies Concerning 44th Principal of the Constitution in Relation to the Development of Cooperative Sector during 2006 – 2015”.Journal of Cooperatives and agriculture, 6(23), 171-210, http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_57432.html.
 • Law of the Second Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran (1994-1999).
 • Law of the Third Plan of Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran (2000-2004).
 • Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2005-2010).
 • Law of the Fifth Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2015-2011).
 • Millington, R., Giles Audrey, R., Luijk, NV., Hayhurst Lyndsay, M C. (2021).“Sport for Sustainability? The Extractives Industry, Sport, and Sustainable Development”. Journal of Sport and Social Issues, DOI:10.1177/0193723521991413.
 • Mohammadi Moghani, H., & Gharekhani, H., (2018).“Designing and explaining the model of the economic role of the government in the privatization process in Iran’s Sport”. Journal of sport management. 12(1), 201-222, DOI: 22059/JSM.2019.200923.1575.
 • Naderiyan, J., & Moslehi, L., (2015) Investigating the social dimensions of sports institution privatization (Study of privatized sports venues in Isfahan). Journal of Physiology and management research in sport, 7(4), 23-32, http://www.sportrc.ir/article_66908.html.
 • Nasirzade, A., & Shamsodin, R., (2018).“Necessity of Environmental Analysis (SWOT) Assignment of Iranian Football Clubs (Case Study of Esteghlal and Persepolis Clubs)”. Applied research in sports management, 7(1), 105-115.
 • Nasseh, M. (2013).“Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses”. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 631-636.
 • Oghbaei, Jazani M., Etebarian, A., Hadi Peykani, M. (2018).“Modeling Contingency Governance for Effectiveness Implementation of the General Policies of Article (44) of the Constitution”. Journal of Public Administration, 10(1), 59-88, DOI: 10.22059/ JIPA.2018.252875.2229.
 • Rahmati, SH., Yektayar, M., Khodamoradpoor, M., Ahmadie, K. (2020).“Designing a pattern for the privatization of sports places with a data-based approach. Spring Conferences of Sports Science”. International Conference on Psychology of Education Sciences & Lifestyle, 3(15), 944-957. DOI:10.14198/jhse.2020.15. Proc3.46.
 • Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., Rashid Lamir, A. (2014). The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section. Journal of Sport Management, 5(4), 179-198. doi: 10.22059/jsm.2014.36227
 • Rezaeian, M. (2020).“Challenges of the private sector of higher education in Iran”. Journal of management and planning in educational systems. 13(1), 349-378, DOI: 10.29252/MPES.13.1.349.
 • Sharifi, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A. (2021). Prioritizing the Barriers to Attracting Professional Sport Sponsorship in Alborz Industrial City (Qazvin Province). Journal of Sport Management, 13(1), 203-219. doi: 10.22059/jsm.2019.258769.2091
 • Shokri, V. (2020).“Analysis of the principles and methods of privatization of sports venues”. Sixth National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran, COI: SPORTCONF06_098.
 • Zardoshtian, SH., & Ghayeb Zadeh, SH. (2019).“Measuring the Outcome of Privatization of the Sports Facilities on Various Aspects of Sport for All and Championship Sport in Kermanshah Province”. Journal of Sport Management Studies. 54, 129-152, DOI: 10.22089/SMRJ.2018.5569.2109.
 • Zare, A., Babaiyan Ahmadi, A., Moradi, Gh., Hosseini, SA. (2015).“Identify and rank the challenges in the privatization process of the country's football clubs based on PEST model”. Journal of sport management, 6(4), 575-593, DOI: 10.22059/JSM.2015.53110.