با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 11-25

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8955

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت‌آپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم‌گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8956

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن ...  بیشتر

طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای جامع دولتی کشور

زهره تقوی؛ کوروش قهرمانی تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 37-47

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8962

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده‌های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران

آزیتا شهپر توفیق؛ ابراهیم دلدار؛ کبریا اقبالی؛ صدیقه افلاطون

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 49-61

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8957

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران حوزه ورزش و جامعه شناسی ورزش بودند که به موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل داشتند. بر اساس انتخاب گلوله‌برفی، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی چـارچوب ...  بیشتر

تأثیرسبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده

محمدرضا خلیلی؛ رضا اندام؛ مجتبی رجبی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8998

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

ارزیابی و رتبه بندی کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان‌های کشور با استفاده از الگوی BCC( تحلیل پوششی داده ها)

سیدکریم سلطانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 77-92

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9049

چکیده
  هدف ازتحقیق حاضر تعیین کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد.تحقیق حاضر ازمنظر پارادایم ازنوع تحقیقات فرا اثبات، رویکرد کمی، ازلحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده‌هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونت‌های تربیت بدنی آموزش‌و‌پرورش 31 استان کشور بود. ابزار ...  بیشتر