با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش‌نامه‌های بهزیستی شغلی پارکر و هیت (2011)، رهبری اخلاقی براون، تورینو هریسون (2005) و تسهیل کار- خانواده هالبروک (2005) استفاده گردید. داده‌ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.
نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی بر تسهیل کار- خانواده و بهزیستی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سبک رهبری اخلاقی به‌طور غیر مستقیم و از طریق تسهیل کار- خانواده بر بهزیستی شغلی تأثیرگذار است.
با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس توصیه می‌شود با بکارگیری رویکردهای جدید رهبری زمینۀ بهبود سطح بهزیستی معلمان، مقابله با مشکلات زندگی و حفظ تعادل زندگی خانوادگی و شغلی آنها را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها