با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده‌های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد به نوعی که هر مصاحبه حدودا سی دقیقه زمان و اطلاعات در حدود چهار ماه نهایی شدند. جامعه پاسخ دهنده به سوالات مصاحبه، خبرگان دانشگاهی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کل کشور به تعداد 18 نفر بودند و مصاحبه شوندگان براساس اصل تشخیص و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شرط اتمام نمونه-گیری، رسیدن به اشباع نظری بود. به منظور صحت اطلاعات کسب شده دو نفر کدگذاری را انجام دادند و ضریب تشابه 78 درصد کدها حاصل شد. یافته‌های پژوهش نشان از اکتشاف مولفه‌های رهبری منابع انسانی، روابط کار و کارکنان، نتایج ادراکی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، جبران خدمات منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی را می‌دهدکه موارد اکتشاف شده احتمالا می‌تواند بلوغ منابع انسانی را در ادارات تربیت بدنی تسهیل نماید. به نظر می‌رسد نتیجه این پژوهش به شناسایی مولفه‌هایی ختم شد که بستره توجه دانشگاهی را به سوی رسیدگی بیشتر به نیروی انسانی هدایت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها