با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد بین الملل قشم.

2 استاد یار، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.

چکیده

این مطالعه به‌منظور تدوین مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه‌ی کسب و کار ورزشی انجام شد. برای تدوین مدل، یک پرسشنامه‌ی محقق ساخت تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی شد و مقدار کومو در آزمون بارتلت برابر با 912/0 بود و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسش‌نامه تحقیق در اختیار 252 نفر از اساتید تربیت بدنی در سراسر کشور قرار گرفت و برگشت داده شد . داده‌ها توسط نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه‌و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عامل‌ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخودار است و همچنین نشان داد که سؤالات به 6 مؤلفه تعلق دارند. نتایج برای پایایی 6 مؤلفه بزرگتر از 70/0 بود که نشان می‌دهد، مدل از پایایی مناسبی برخودار می‌باشد. نتایج برای مدل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب مسیر برای شبکه‌های اجتماعی، طراحی محصول، خدمات الکترونیک، ارتباطات بازاریابی، زنجیره ارزش و تسهیم دانش به‌ترتیب 79/0، 76/0، 57/0، 72/0، 71/0 و 73/0 بود. بر اساس نتایج به‌دست شبکه‌های اجتماعی بیشترین سهم را در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی و خدمات الکترونیک کمترین سهم را در این مدل بازاریابی دارد. در مجموع این نتایج نشان می‌دهد که در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی، باید توجه ویژه‌ای به شبکه‌های اجتماعی شود

کلیدواژه‌ها

 • Asadi, M., Entezar Reyhani, R. & Delgsha, A. (1396). Investigating the effect of sports marketing on the economy, the second national conference of the Scientific Association of Sports Management.
 • Hosseini, S. H. & Rezvani, M. (2009). Fuzzy marketing mixed modeling: A case study of the car battery industry. Quarterly Journal of Business Research, 51, 277-241
 • Hosseini, M. H., Ghaderi, S. (2010), Model of factors affecting the quality of banking services, Business Management Perspective,36, 89-115.
 • Haghighi Nasab, M, Taghavi, S. S. (2014). Factors affecting the dissemination of electronic business in Iranian organizations, Quarterly Journal of Information Technology Management, 10, 24
 • Hosseini, F. (1396). Providing a method for measuring and evaluating the ability ofcompanies in the implementation of e-marketing. M.A. master's thesis, University of Tehran.
 • Naserian, A. (1396). Designing models of sports marketing barriers, Quarterly Journal of Physical Education and Sports Science Studies, 2, 101.
 • Qara, M. A., Ant, Z. & Jamshidi, O. (1397). In a study to investigate the effect of electronic marketing on the implementation of customer relationship management in sports organizations(Case study: Tehran ski slopes). Quarterly Journal of Sports Development and Management, 15, 169-156.
 • Rahimizadeh, M. (2016). Designing an e-commerce model in the sports industry of the country, M.A. master's thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences.
 • Bernroider, Edward W.N. (2018) E-marketing utilization ,endogenous situation and organizational performance in Internet marketing and advertising ,vol. 4 ,No. 2,3,4, February, pp.262-280.
 • Bonnie L. Parkhouse, (2001). The Management of Sport: Its Foundation and Application. Third edition. Mcgraw-Higher Education.
 • Boter hakan, Bengisson maria , vanyushyn Vladimir (2017) Integrating The internet and marketing operations international small business journal ,vol. 25,No.1,pp.27-48.
 • Gronroos, C., (2001), "Service Management & Marketing", Willey
 • Hardy trihas, george mastorakis, member, ieee, emmanouil perakakis, and ioannis kopanakis(2018), “efficient e-marketing in tourism through a novel customer relationship (2012).”The role of different media kinds in attracting financial support for iran’s athletic development”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3 (9):1874-1879.
 • Jeffry, D. James, Stephan, D. Ross, (2004). comparing sport consumer motivations Across multiple sports, Sport Marketing Quarterly, 13 , 17-25.
 • Kim, CH.(2008) E-tourism: an innovative approach for the small and medium-sized tourism enterprises (SMTES) in Korea. Organisation for Economic Co-operation and development (OECD). Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
 • Kim, M & Mattila,F (2016).Realizing the potential of electronic commerce for SMEs in the global economy, Conference for Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers. Bologna, Italy.
 • Rendtroff , Mattsson, Jan; Jacob Dahl, (2016) Emarketing ethics, International journal of internet marketing and advertising ,Vol. 3,No.1, February, pp.35-47.
 • Shank, M.D (2009), Sport marketing A Strategic Perspective, Saddlle River NJ: Prentice Hall.