با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ‌های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه‌های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه‌های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به‌وسیله روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد رضایت، تعهد و اعتماد، پرسشنامه تبلیغات شفاهی (4گویه)، پرسشنامه وفاداری (4گویه) و پرسشنامه رفتار شاکیانه (4گویه) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه‌ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 380 پرسشنامه توزیع، تعداد 355 پرسشنامه برگشت و تعداد 329 پرسشنامه تجزیه‌و‌تحلیل شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS16، LISREL ، PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری روی وفاداری (75/0a=) و تبلیغات شفاهی (80/0a=) مشتریان باشگاه‌ها داشت؛ همچنین کیفیت رابطه اثر منفی و معناداری روی رفتارهای شاکیانه مشتریان داشت (75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان باشگاه‌های ورزشی باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت رابطه و ابعاد آن روی وفاداری، تبلیغات شفاهی و رفتارهای شاکیانه تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت رابطه انجام دهند تا وفاداری مشتریان و تعریف و تمجید آنها از باشگاه را کسب نمایند و از رفتارهای شاکیانه آنها بکاهند.

کلیدواژه‌ها

 • Majidi-Parast M, AkbariYazdi H, Khanlari A, Elahi A. An Identification of Environmental Components Influencing Customer Relationship Management in Professional Football Clubs in Iran, Journal of New Trends in Sport Managemen. 2016; 4(13), 73-87. {Persian}
 • Lin Y, Su HY, Chien S. A knowledge-enabled procedure for customer relationship management. Industrial Marketing Management. 2006; 35(4), 446-456.
 • RahimNian F, Harandi A, Fatemi SZ. Study of Relationship Quality with Customers on Perceived Quality and Customer Loyalty (case of five stare hotels in Mashhad city). Journal Of Public Management research. 2012; 5(17), 83-101. {Persian}
 • Ebrahimi H, Aali S. Effects of relationship quality on Customer behavioral responses at different stages of the customer relationship life cycle: case study of Tabriz Kheshavarzy Bank. Journal of Business Management. 2017; 8(3), 503-528. {Persian}
 • Wong A, Sohal A. Customer-salesperson relationships: the effects of trust and commitment on relationship quality. Monash University, Faculty of Business and Economics, Department of Management; 2001.
 • Mohamadi E, Rezaee Z, Ahmadi M. The relationship between customer relationship management and relationship quality and customer service life in the hotel industry. Journal of Tourism Management Studies. 2015; 10(30), 107-127. {Persian}
 • Rafiq M, Fulford H, Lu X. Building customer loyalty in online retailing: The role of relationship quality. Journal of Marketing Management. 2013; 29(3-4), 494–517.
 • Azimzadeh SM, Shajie K, Afroozi The Role of Relationship Marketing Tactics in the Loyalty of Fans of Iran Football Premier League Clubs (Case Study: Esteghlal-e-Tehran Cultural Sport Club). Journal of Sport Management. 2018; 9(4), 763-776.‎ {Persian}
 • Amirtash A, Maleki S, Afsharian JA model of relationship marketing and customer loyalty in the users of public swimming pools in Tehran. Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2016; 2(1), 109-116. {Persian}
 • Seyed Javadin SR, Barari M, Saatchian V. Relationship Marketing in Sport Industry. Sport Management Studies. 2014;6(23):15-34. {Persian}
 • Samadi M,  Hoseinzadeh AH, Nurani Survey Relationship Marketing Tactics on Buying Behaviour on Chain Store. Journal of Business Management. 2010; 2(4), 93-110. {Persian}
 • Yu TW, Tung FC. Investigating effects of relationship marketing types in life insurers in Taiwan. Managing Service Quality. 2013; 23(2), 111-30.
 • Vasudevan H, Gaur SS, Shinde RK. Relational switching costs, satisfaction and commitment. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 2006; 18(4), 342-353
 • Ghafari AP, Zanjirdar M, Panah VM. The Survey of Effect of Relationship Quality and Rapport on Word of Mouth. Journal of Marketing Management. 2013; 8(18), 1-19. {Persian}
 • Xie D, Heung VC. The effects of brand relationship quality on responses to service failure of hotel consumers. International Journal of Hospitality Management. 2012;31(3):735-44.
 • Izadi B, Ehsani M, Koozechian H, Tojari An Investigation of Management Role on Improving Fan Relationship Quality in Iranian Premier Football League. Journal of Sport Management & Development. 20016; 4(2), 57-70. {Persian}
 • Athanasopoulou P, Kalogeropoulou D, Douvis J. Relationship quality in sports: a study in football teams and fitness centres. Sport, Business and Management. 2013;3(2):100-117.
 • Paek B, Morse A, Hutchinson S, Lim CH. Examining the relationship for sport motives, relationship quality, and sport consumption intention. Sport Management Review. 2021;https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.04.003:1-23.
 • Abdolvand M, Parkhodi MP. Investigation the Effects of Cognitive and Affective Evaluations on Behavioral Intentions. Journal of Marketing Management. 2013; 8(19):93-107.{Persian}
 • Bendall‐Lyon D, Powers TL. The impact of structure and process attributes on satisfaction and behavioral intentions. Journal of Services Marketing. 2004; 18(2), 114-121.
 • Zhang JQ, Craciun G, Shin D. When does electronic word-of-mouth matter? A study of consumer product reviews. Journal of Business Research. 2010; 63(12), 1336-1341.
 • Kordlu, Hossein., Khorshidi, Reza., Elahi, Ali Reza (2016). Relationship Between Word of Mouth Advertising with Customer Intonation to Revisit in Sport Clubs: The Study of Ilam`s Bodybuilding Clubs. Communication Management in Sports Media, 3(2): 27-36. {Persian}
 • Ngo MH. OCass M. Relationship marketing in practice: myths and Industrial marketing management. 2009; 27(5), 359-371.
 • Karimi Alvijeh MR, Mohhamad Amini T. Relationship of fairness services and service quality with satisfaction, trust and respect of customers at the bank. Journal of Business Management. 2017; 16(2), 89-108. {Persian}
 • Hudson S, Roth MS, Madden TJ, Hudson R. The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism management. 2015;47:68-76.
 • Gholizadeh B, Talebpur M, Keshtidar M. The Relationship Marketing: A Predictor of Sport Consumers' Buying Behavior (A Study of Women's Fitness Clubs in Mashhad). New Trends in Sport Management. 2015;3(10):73-84. {Persian}
 • Khabiri M, Mohammadi R, Sadeghi R. The Investigation of Effective Factors on Customers of Bodybuilding Clubs Involvement in Word of Mouth Communication. Applied Research in Sport Management. 2013;1(4):79-86. {Persian}
 • Shafiee S, benar n, Shokri MM. Modeling of Affecting Factors on Word of Mouth advertising in Sports-Recreational Complexes. Sport Physiology & Management Investigations. 2019;11(4):147-63. {Persian}
 • McMullan R, Gilmore A. Customer loyalty: an empirical study. European Journal of Marketing. 2008; 42(9/10), 1084-94.
 • Kaura V, Durga Prasad CS, Sharma S. Service quality, service convenience, price and fairness, customer loyalty, and the mediating role of customer satisfaction. International Journal of Bank Marketing. 2015; 33(4), 404-422
 • Sehhat S, Nourbakhsh SK, Rezaee Hajidehi L. Enhancement of the Customer Loyalty Using a Strategic Relationship Marketing (Case Study: Insurance Companies Affiliated to the Banks. Iranian Journal of Insurance Research. 2014; 29(3), 153-176. {Persian}
 • Stavros C, Pope NKL, Winzar H. Relationship marketing in Australian professional sport: an extension of the Shani framework. Sport Marketing Quarterly. 2008;17(3):135-45
 • Auruskeviciene V, Salciuviene L, Skudiene V. The relationship quality effect on customer loyalty. Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León. 2010(10):23-36.
 • El Hinnawi R. The impact of relationship marketing underpinnings on customer’s Loyalty: Case Study–Bank of Palestine. MS Degree Thesis, The Islamic University-Gaza. 2011.
 • Datta PR. Relationship marketing and customer retention in Bangladesh’s food retailing sector. United Kingdom: University of Hertfordshire; 2018.
 • Ali S, Ebrahimi A, Bafandeh Zendeh A. Presenting a model for the effectiveness of relationship marketing strategies in Iran’s banking industry: A study on the Tabriz Keshavarzi Bank. Journal of Iran Management Sciences. 2013; 8(30), 81-106. {Persian}
 • Benar N, Emami M, Mallaei M. Designing the pattern of effect of the event quality, relationship marketing and relationship quality on the spectator loyalty in Iran women's volleyball leagues. Sport Management and Development. 2017;6(1):133-54. {Persian}
 • Van Vuuren T, Roberts-Lombard M, Van Tonder E. Customer satisfaction, trust and commitment as predictors of customer loyalty within an optometric practice environment. Southern African Business Review. 2012;16(3):81-96.
 • Zeelenberg M, Pieters R. Beyond valence in customer dissatisfaction: A review and new findings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services. Journal of business Research. 2004;57(4):445-55.
 • Zaree H, Esfidani M, Mosavi, M. Investigation of Customer Complainant Behavior from after Sales Services of Saipa Company. Journal of Organizational Culture Management. 2012; 10(25), 145-174. {Persian}
 • Ateke BW, Asiegbu IF, Stella C. Customer Complaint handeling and Relationship Quality: any correlation Ilorin Journal of Marketing. 2015;2(2):15-33.
 • Sohrabi R, Samadi A, Yoosofifard A. Recognize Effective Factors On Impulse Buying Behavior (Unplanned) Of Customers (Case Study: Refah Chain Stores In Hamadan). Journal Management System 2014;6(11):147-82. {Persian}
 • Wulf KD, Odekerken-schroder G, Iacobucci D. Investments in consume relationships: a cross-country and cross-industry exploration. Journal of Marketing. 2001; 65(4), 33-50.
 • Castellanos-Verdugo M, Oviedo-García MÁ, Roldán JL, Veerapermal N. The employee-customer relationship quality: Antecedents and consequences in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2009; 21(3), 251 – 274
 • Bougie R, Pieters R, Tetreault MS. Angry customers don't come back, they get back: The experience and behavioral implications of anger and dissatisfaction in services. Journal of the Academy of Marketing Science. 2003; 31(4), 377-393
 • Palmatier RW. What Drives Customer Relationship Value in Business-to-Business Exchanges?. Marketing Science Institute Report. 2007; 4, 07-118.
 • Roberts K, Varki S, Brodie R. Measuring the quality of relationships in consumer services: An empirical study. European Journal of Marketing. 2003; 37(1/2), 169-196.
 • Kim YK. Relationship framework in sport management: How relationship quality affects sport consumption behaviors: University of Florida; 2008.
 • Huntley JK. Conceptualization and measurement of relationship quality: Linking relationship quality to actual sales and recommendation intention. Industrial marketing management. 2006;35(6):703-14.