با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوۀ کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب‌نظران مختلف بودند. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبة نیمه‌ساختاریافتهاستفاده شد. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از رویکردهای تحلیل کیفی که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی می‏باشد، استفاده شد. نتایج کدگذاری باز بیانگر آن بود که 110 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کد گذاری محوری بیانگر این بود که 15 مقوله از این کدگذاری به دست آمد. در نهایت یافته‌های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم (عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل‌کننده، عوامل توسعه‌دهنده و پیامدها) بود. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها نشان داد که برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به‌درستی شناسایی و تشخیص داده شوند می‌توان شاهد رشد و بالندگی برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بود. با توجه به این موارد می‎توان آینده‌ای روشنی را برای برنامه کارآفرینی ورزشی درایران تصور کرد.از آنجایی که از دیدگاه متخصصان فقدان ارتباط میان دانشگاه-ها و مراکز تولیدی و صنعتی یکی از عوامل مهم تلقی می‌شود. پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم در جهت برقرار ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت از طریق آموزش صحیح دانشجویان مطابق با نیازهایصنعت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadpour Dariani Mahmoud . (1393). Entrepreneurship . Definitions, theories, patterns . Second Edition, Tehran : Pardis .
 • Arasti, Zahra, Gholami, Monira . (1389). Reasons for the failure of entrepreneurs in Iran . Journal of Entrepreneurship Development . 3 (8): 163-184.
 • Amiri, M . Li, Sh . Saffari, Marjan . Delbari Ragheb, Fatemeh . (1392). Explain and prioritize barriers to privatization and private sector participation in sports development, sports management . 5 (4) 83-106.
 • Amiri M . (1394). Barriers for Entrepreneurship Development at the University of Payam Noor University of South Fars PNU . Higher Education Quarterly . 8 (32): 93-114.
 • Waiting, Jacob . (1395). Higher Education and functionality - the employment of graduates . Higher education in Iran . 8 (3): 1-25.
 • Entezarian, Nahid, Tahmasebi, Tahereh . (1390). Brrsymyzanhmahngyvantbaqnzamamvzshalyvamvzsh - Hayfnyv professional - Aybanyaz·haybazarkar . Monthly Work and Society, No. 35.
 • Iran, Mohammad Reza . (1398). Analysis of the current and future employment status of students in the field of physical education and sports sciences . First Conference - International Sports and sustainable development . University of Kurdistan .
 • Boroumand, Mohammad Reza, Purkiani, Mohammad, Taghian Dinani, Bahareh . (1398). Factors affecting the establishment and development of sports businesses in graduates of physical education and sports sciences . Third National Congress of Sports Science and Health Achievements, First National Congress of Strategic Management in Sport . University of Guilan .
 • Iran, Mohammad Reza prayer - S, M, Rezaei, Roxana . (1396). The effect of employment hope on entrepreneurship readiness of physical education and sports science students of Islamic Azad University . The third national conference - modern sports science .
 • Khajeh Shahkoohi, Alireza, Sahne, Bahman . (1387). The role of education in economic development . Fourth Education Quarterly, 1 (3). 125-138.
 • Davari, Ali, Sefidbari, Leila, Baghersad, Vajihe . (1396). Factors of Iranian Entrepreneurship Ecosystem based on Eisenberg model . Entrepreneurship Development Volume 10 Number 1 , pp . 100-120.
 • Rostami, Mohammad . (1395). Job future and challenges - Employment and Entrepreneurship Graduate School of Education - Physical martyr Beheshti University in Tehran . Master Thesis . Shahid Beheshti University .
 • Razavi Mahmoudabadi, Seyed Mohammad Javad, Ghahraman Tabrizi, Kourosh, Zarei Mahmoudabadi, Mohammad . (1393). Shnasayyvrtbh - Bndyvamlmvsrbrkarafrynydrvrzshbarvykrdmnsjm Thlylchndmyarhvkplnd . Journal of Sports Management and Motor Behavior, Year 12, No. 23.
 • Bright, Ahmad Reza . (1389). Optimization - Yabyzrfytpzyrshdanshjvdrdanshgah - Haydvltyayran . Fslnamhpzhvhshvbrnamh - Planning in Higher Education . 16 (4): 97-115.
 • Zare, Amin, Babaian Ahmadi, Ali, Moradi, Gholamreza . (1393). Identify and rank - for the challenges in the process of privatization - the club - Football Country modelPEST. Sports management . 6 (4): 575-593.
 • Sohail - Cypress, M, Hezarjaribi, J., creamy Qehi, MT, expectations, Artaxerxes . (1395). Policy - development and its consequences on employment of higher education graduates - the University - are . Quarterly Journal of Economic Strategy . 5 (19): 202-175.
 • Ziaei Bigdeli, Ali . (1386). The role of the university - in the development of employment - sustainable entrepreneurial approach . The first national conference on entrepreneurship institutionalization in sustainable development with a higher education approach . Ahvaz - Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources .
 • Azimi Dolarstaghi, Adeleh, Razavi, Seyed Mohammad Hossein, Boroumand, Mohammad Reza . (1397). Identify factors affecting the businesses of strategic entrepreneurship in sports . Quarterly Journal of Sports Management and Development . 7 (4): 70-87.
 • Alikhani, AA . (1389). Way - Haythvlvbhbvdamvzshalyvpzhvhshdrayranbathlylybabrkhymtalatanjam by . High School of Iran . 3 (1): 1- 31.
 • Al-Fawwian, Nader. (1389). Survey of employment status of graduates of Islamic Azad University of Aligudarz. Higher Education Letter. 3 (11): 179-194.
 • Farahani, Abolfazl; Goodarzi, Mahmoud; Naderi, Neda (1389). Nqshamvzsh Hayrsmyvbrnamhhaykmkdrsyrshthtrbyt - Bdnydrmqtkarshnasyarshddrtamynmhartkarafrynydanshjvyanaznzrdanshamvkhtgan . Journal of Sports Management . 2 (6): pp . 101-119.
 • Qambar Ali, Rezvan, Agahi, Hossein, Ali Biglou, Amir Hossein, Zarafshani, Kiomars . ( 2014 ). Entrepreneurship Ecosystem Strategy : A New Paradigm for Entrepreneurship Development . Journal of Entrepreneurship in Agriculture . 1 ( 3 ), 21 - 38.
 • Goodarzi, Mehdi, Jalali Farahani, Majid, Rajabi, Hossein, Hamidi, Mehrzad . (1395). Analysis of effective behavioral factors in promoting entrepreneurship of sports management students . Organizational Behavior Management Studies in Sport . 3 (11): 45-53.
 • Mirghfouri, Seyed Habibollah, Rezaei, Aniseh . (1392). Analysis and pre - projected employment of university graduates in the province of Yazd using system dynamics approach . Economic policy . 5 (10): 97-118.
 • Henry, Habib, Mandalizadeh, Zeinab . (1392). Explain the mission statement and develop entrepreneurship in sport from the perspective of the owner - experts in sports . Research - Applications in sports management . 2 (2): 49-60.
 • Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 49(1), 1-10.
 • Chauke, P. K. (2015). An assessment of survivalist enterprises in the Capricorn District Municipality. Development Southern Africa, 32(5), 613-622.
 • Dennis Jr, W. J. (2011). Entrepreneurship, small business and public policy levers. Journal of Small Business Management, 49(1), 92-106.
 • Europeia, C. (2008). Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-Business Studies, Final Report of Expert Group.
 • Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis
 • Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International journal of qualitative methods, 1(2), 23-38.
 • Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. Sage.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
 • Guerrieri, V. (2007). Heterogeneity, job creation and unemployment volatility. Scandinavian Journal of Economics, 109(4), 667-693.
 • Herrington, M., Kew, J., Kew, P., & Monitor, G. E. (2010). Tracking entrepreneurship in South Africa: A GEM perspective (pp. 1-174). South Africa: Graduate School of Business, University of Cape Town.
 • Lennox, N. (2013). South Africa must up its Entrepreneurial Game.
 • Liu, C. H., & Lee, T. (2015). Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation of social capital, and knowledge management. International Journal of Hospitality Management, 46, 138-150.
 • Mohammadi, M., &Azizi, B. (2019). An investigation of the indices effective on the development of sport entrepreneurship in Hamadan Province. RevistaGestão&Tecnologia, 19(2), 58-75.
 • Monitor, G. E. (2016). Global entrepreneurship monitor. Empreendedorismo no Brasil (RelatórioNacional). Curitiba: InstitutoBrasileiro de Qualidade e Produtividade, Paraná.
 • Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75-86.
 • Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, innovation and smart cities (Vol. 11). Taylor & Francis.
 • Robertson, S. (2013). The Education-Migration Nexus: Global Flows. In Transnational Student-Migrants and the State (pp. 12-42). Palgrave Macmillan, London.
 • Shambare, R. (2013). Barriers to student entrepreneurship in South Africa. Journal of economics and behavioral studies, 5(7), 449-459.
 • Shane, S. (2009). Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small business economics, 33(2), 141-149.
 • Simmons, S. A., & Hornsby, J. S. (2014). Academic entrepreneurship: A stage based model. In Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem. Emerald Group Publishing Limited.
 • Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
 • Zengin, B., Sen, L. M., &Solmaz, S. A. (2011). A research on sufficiency of University Education about satisfaction of University student's career expectations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 496-504.