با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد.
از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس تجارب کاری، مقالات چاپ شده، تالیف کتب مرتبط و حوزه اجرایی‌شان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب شدند و روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بود. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده در مصاحبه‌ها، از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع مدیریت استراتژیک در این معاونت شامل 3 مقوله کلی و 9 مولفه که عبارتند از ایدئولوژی سازمانی( موانع آموزشی، موانع ساختاری، موانع طراحی و برنامه ریزی و موانع اخلاق حرفه ای)، عوامل برون سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( موانع اطلاعاتی، موانع انسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگی‌های این پژوهش یافتن موانع جدید نسبت به سایر پژوهش‌هاست. معاونت تربیت بدنی و سلامت با استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیم‌گیری مشارکتی در اجرا و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع مورد نظر اقدامات موثری انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

 • Amini Alashti, A. A., Arabi, Seyed Mohammad. (2016). Presenting a strategy implementation strategy in Tehran Water and Sewerage Company. Management and Development Process, 29(4), 45-78.
 • Asefi, A. A., Asadi Dastjerdi, (2016). Investigating the obstacles to the development of public sports in public universities in Tehran and providing practical solutions for its development. Sports Management, 8(6), 823-844.
 • Asgedom, D. B., Lehal, R. (2019). Barriers to the Successful Implementation of Strategy in Large Manufacturing Companies: Evidence from Ethiopia. International Journal of Management Studies, 2(3), 83-92.
 • Azizi, N., Mohammadi, Sh. (2011). Obstacles to the implementation of strategic management in education: A reflection on the views of managers and experts of the Education Organization of Kurdistan Province. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran, 6(2), 51-74.
 • Bahari Moafagh, Z., Hamidi, Y., Giti, A. (2014). Investigating the Comparison of Barriers to Organizational Structure in the Libraries of Hamadan University of Medical Sciences and Bu Ali Sina University. Epistemology, 8(28), 27-38.
 • Cândido, C. J., & Santos, S. P. (2019). Implementation obstacles and strategy implementation failure. Baltic Journal of Management.
 • Čater, T., & Pučko, D. (2010). Factors of effective strategy implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice. Journal for east european Management Studies, 207-236.
 • Chiuri, B. W. (2016). Strategic Management Practices among Technical Training Institutions in Kenya: A Case Study of Technical Training Institutions in Nairobi. International Journal of Business & Law Research 4 (2): 20-39, April–June.
 • Danaeifard, H. (2010). Escape law in Iran: Explain the role of political, economic, legal, managerial and socio-cultural factors. Law Enforcement Science,, 11(3), 8-65.
 • Davarpanah, S. H. H., R. (2018). Relationship between organizational structure and organizational indifference of the studied employees: Isfahan University staff. Development of Human Resource Management and Sport 49, 15-36.
 • Eidipour, K., Ashraf Khazaei, A., Arian, E., Gholami Tarskloyeh, S. (2014). Challenges and obstacles to the development and advancement of football in the western provinces of the country. Organizational Behavior Management Studies in Sports, 2(5), 51-58.
 • Ghahraman Tabrizi, S., Rahimi, I., Razavi, S. M. J. (2016). Identification and prioritization of barriers to the development and advancement of swimming in Kerman province based on the process of hierarchical analysis (AHP). Sports Management,, 9(1), 113-128.
 • Ghasemi, M. R. (2015). Identifying the obstacles facing the establishment of the strategic management system in the Agricultural Jihad Organization of Semnan Province. Islamic Azad University, Shahroud Branch. School of Humanities, Department of Public Administration, M.Sc. Thesis.
 • Ghasemzadeh Amir Kolaei, E. (2014). Investigating the obstacles to the success and continuity of the implementation of the National Talent Plan of the Iranian Athletics Federation. Applied Research in Sports Management,, 4(2), 35-47.
 • Goodarzi, M., Ghorbani, M. H., Safari, H. (2014). Identifying and developing a model for the implementation of strategic plans in the Ministry of Sports and Youth of Iran. Sports Management Studies, 31, 13-32.
 • Herri, A. W. Z., and Irda (2015). Barriers in Implementing Strategic Management Process at Local Government: Case Padang City Regency-West Sumatera. Proceedings of 32nd International Business Research Conference 23 - 25
 • Karimi Dastjerdi, D., Pourezat, A. A., Seyed Kalali, N., Akhavan Anvari, M. R. (2009). Ranking of obstacles to the implementation of strategic decisions. Strategic Management Studies(2), 31-49.
 • Kazemi Rezaei, S. E. Z. S., Abbasi, H. (2016). Identifying and prioritizing the barriers to formulating and implementing strategic management in the General Departments of Sports and Youth of Western Iran. Contemporary Research in Sports Management, 7(13), 69 - 82.
 • khaleghi babaee, S., Keshavarz, L. (2019). Implement of Athletic Sport development strategies based on the Balanced Scorecard model. Applied Research of Sport Management, 7(2), 11-25.
 • Khanjari, T., Zartoshtian, Sh., Eidi, H. (2018). Identifying and compiling a model of factors affecting strategic management measures in sports and youth departments in western Iran. Applied Research in Sports Management, 7(2), 89-98.
 • Leal Filho, W., Skanavis, C., Kounani, A., Brandli, L. L., Shiel, C., do Paço, A., Price, E. (2019). The role of planning in implementing sustainable development in a higher education context. Journal of Cleaner Production, 235, 678-687.
 • Lihalo, M. (2013). Barriers to strategy implementation by mid-sized companies in Kenya. Global journal of management and business research administration and management, 13(12), 249-288.
 • Lotfi, H., Ahanchian, M. R., Karami, M. (2014). Identifying Barriers to Transfer of Education in the Organization of the First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences. Ayandeh Saz Scientific Research and Consulting Company - Mazandaran Province - Sari 30 - June 2014.
 • Lotfi Yamachi, S., Seyed Amiri, M., Lotf Yamachi, Kh. (2013). Investigating the effect of using information technology and its effectiveness in sports organization. Studies on the basics of management in sports, 1(2), 53-62.
 • Masoumi, H., Gharaei Zandi, H., Kia Kojoori, D., Emadi, S. R. (2016). Identify and prioritize strategic management barriers in the Ministry of Sports and Youth and Sports Federations using the decision-making method. Entropy - Phase Research of Sports Management and Motor Behavior 12(23), 295-317.
 • Mintzberg, H. (2007). Henry Mintzberg: Mintzberg on Management. Inside Our Strange World Of Organizations 1989, New York and London: Free Press/Collier Macmillan. 418 pages.
 • Mirkamali, S. M., Sahraei, M., Romiani, Y. (2016). The effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of human capital in physical education faculties and sports sciences of public universities in Tehran. . Sports Management,, 8(3), 465-453.
 • Mohseni, S. (2011). Investigating the relationship between strategic management barriers and the level of familiarity and its use in sports organizations in Mazandaran province. North University,. Faculty of Physical Education, M.Sc. Thesis in Physical Education, Mazandaran.
 • Montazer Soomehsarai, N., Hosseini, M. A., Yazdani, Sh., Nakhostin, M. R. (2014). Investigating the status of organizational learning ability and its barriers and facilitators at the University of Pahizist and Rehabilitation Sciences. Development of Education in Medical Sciences, 8(17), 93-101.
 • Naong, M. (2014). The impact of skills-development training on lower-level employee’s motivation and job satisfaction–A case-study of five South African companies. Mediterranean journal of social sciences, 5(20), 369.
 • Nazari, R., Tabatabai, M., Karimian, J. (2016). Analysis of barriers to operationalization of Isfahan province's strategic sports program based on Fortune model. Sports Management, 9(1), 99-112.
 • Nazemi, S., Asadi, S. T., & Asadi, S. T. (2015). Barriers to strategic planning implementation; case of: Mashhad electricity distribution company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 2-9.
 • Nikdast, H. (2018). Identifying the obstacles to the implementation of strategic planning in selected sports federations in Iran. North University. , Sports Management, PhD Thesis.
 • Obeidat, B. Y., Al-Hadidi, A., & Tarhini, A. (2017). Factors affecting strategy implementation. Review of International Business and Strategy.
 • Peymanfar, M. H. (2010). Barriers to the effective implementation of strategies in the Iranian sports system, M.Sc. . Thesis in Sports Management .Tarbiat Moallem University, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran.
 • Sadeghi, S., Sajjadi, S. N., Rajabi Nooshabadi, H., Jalali Farahani, M. (2018). Social-Cultural Barriers of Muslim Women Athletes: Case Study of Professional Female Athletes in Iran. 2(1) 06-10. Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences, 2(1), 10-16.
 • Salimi, M. (2017). Provide a model for developing professional ethics in sports organizations. Journal of Ethics in Science and Technology,, 2(1), 1-13.
 • Schaap, J. I. (2006). Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry. UNLV Gaming Research & Review Journal, 10(2), 2.
 • Shafipour, S. F., Zare Zaidi, A., Matani, M. (2016). The role of professional ethics of managers in the success of organizations. Applied Studies in Management and Development Sciences, 5(7), 38-48.