با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ طراحی مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه، با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت بود. جامعـه آمـاری پـژوهش شامل کلیه کارکنان، سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه بود (192 = N) که بر اساس فرمول کوکران، 130 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت دستیابی به اهـداف تحقیـق از پرسشـنامه محقـق سـاخته 41 سئوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 12 تـن از متخصصین و اساتید دانشگاه رسـید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قـرار گرفـت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعـه مقـدماتی بـا 30 آزمـودنی و بـا آلفـای کرونبـاخ 88/0 محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند: جـدول توزیـع فراوانـی و درصد و روش های آماری استنباطی از جمله: کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تحلیل روابط متغیرهای پنهان با استفاده از دو نرم افزار SPSS. V. 20 و EQS. V. 6.2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش توسعه ورزش برای همه، سه عامل مدیریتی، ساختاری و سازمانی و محیطی به همراه 15 مولفه آن ها، دخیل هستند. همچنین مدل مشارکت سازمانهای ورزشی دولتی در بخش ورزش برای همه از برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

 • Aarinesh Khaki A, Tondnevis, F, Mozafari, S, A, A. Compare the views of faculty members, coaches, athletes and managers on how to develop community sports (In Persian). Sciences and Sports. 2005;3(5):1-22.
 • Academic Review Sport England, (2004). Driving up participation: Sport England/MORI (2002) – Young People and Sport in England; (2003). Strategic Framework for community sport in England. Meeting the challenge of Game plan: (2003) Sports Volunteering in England in 2002.
 • Alvani S, M. Manage Public Issues (In Persian). Quarterly Journal of Improvement Management Studies. 2016;2(6):21-36.
 • An overview of the strategy document for the development of the comprehensive system of physical education and sport (In Persian). Organization of Physical Education of the Islamic Republic of Iran: Rad Sayman Azar Company; 2002.
 • Asefi A A, Khabiri M, Asadi Dastjerdi H, Godarzi, M. Investigating the Organizational Factors Influencing the Institutionalization of Public Sports in Iran (In Persian). Research Reports on Sport Management and Motor Behavior. 2013;10(20):63-76.
 • Baumann W, editor Laying foundation and developing leaders in sport for all. World Conference on Sport for All; 2011; BEIJING.
 • Chen Y, W, Pei-Hsuan T, Hu, Z. Constructing Taipei City Sports Centre Performance Evaluation Model with Fuzzy MCDM Approach Based on Views of Managers. Mathematical Problems in Engineering. 2013;2013:1-14.
 • Cleland V, J, Timperio, A, Crawford, D. Are Perceptions of the Physical and Social Environment Associated with Mothers' Walking for Leisure and for Transport? A Longitudinal Study. Journal of Preventive Medicine. 2008;47(2):188- 93.
 • Ebrahimi A, Mehdi Pour, A, Azmshah, T. The Impact of Neighborhood Indices and Access to Sporting Places on the Level of Sports Participation (Ahvaz's Eight Regions) (In Persian). Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2015;2(5):37-46.
 • Ekhteyari N, Eydi H, Shabani Mogadam K. Explaining the Effective Factors Model on the Development of Environmental Culture in Sport (In Persian). Applied Research in Sport Management, 2018, 6(2), (26th series), Pages 67-57.
 • Esgandari Dastgerdi S, Amirtash, A, M, Safania, A, M. The relationship between performance evaluation components in the performance of sports federations (In Persian). Applied Research in Sport Management. 2018;6:19-26.
 • European Commission. The European model of sport consultation of document of DGX 2016.
 • Farahani A, Keshavarz, L, Marvi Isfahani, N. Analysis of crisis factors in public sport (In Persian). New Approaches to Sport Management. 2018;21:51-67.
 • Gholipour A, Pour zate, A, A, Mohammadi, F. Explaining internal and external factors affecting organizational identity building in governmental organizations (In Persian). Public Administration. 2011;3(7):149-66.
 • Goodarzi M, Nasirzadeh, A, Farahani, A, Vatan Doust, M. Designing and developing a strategy for the development of public sport in Kerman province (In Persian). Sports Management2013. p. 149-72.
 • Hematinejad M, Ramezani Nejad, R. Monitoring and Evaluation in Physical Education (In Persian). 14, editor. Tehran: North Station Publishing House; 2008.
 • Hylton K. Sport Development; Policy, Process and Practice. 3, editor. London: Routledge; 2013.
 • Javadipour M. Strategic Sports Federation (In Persian). 2011.
 • Keshavarz L. Formation of a sports development model for everyone in sports federations in championship sport (In Persian). Sports and Youth Strategic Studies. 2016;16:129-46.
 • Khosrowizadeh E, Bahrami, A, Hagdadi, A. Barriers to investment and private sector participation in sport in central province (In Persian). Sports Management Studies. 2013;24:207-22.
 • Kim, B. C. Sport and politics in the republic of KOREA [PhD thesis]. School of Linguistic and International Studies University of Surrey 2001.
 • Lim S, Y, Warner, S, Dixon, M, Berg, B, Kim, C, Newhouse-Bailey, M. Sport participation across national contexts: A multilevel investigation of individual and systemic influences on adult sport participation. European Sport Management Quarterly. 2011;11(3):197–224.
 • Malek Akhlagh I, Taslimi, Z; Reyhani, M, Salimi, N. Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Implementation of Organizational Strategies in Iranian State Sports Organizations (In Persian). Quarterly Journal of Management and Development of Sport. 2017;6(1).
 • Mohammadi Shah Bolaghi F, Forouzan, A, S, Hemmati, S, Karimloo, M. Factors related to participation in health promotion. Social Welfare Research. 2013;13(48):45-70.
 • Parenta M, Harvey, J. Towards a Management Model for Sport and Physical Activity Community-based Partnerships. European Sport Management Quarterly. 2009;9:23-45.
 • Peng Y, Ming, L, editor Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & management; 2011.
 • Razavi S, M, H, Garhe, M, A, Hosseini, S, E, Talaei, R. Analysis of Behavioral Factors of Strategic and Operational Plans of Public Sports in Iran (In Persian). Strategic Management and Organizational Behavior Studies in Sport. 2018;5:91-100.
 • Robbins S, P. Organization Theory (Structure, Design, Applications) (In Persian). 3, editor. Tehran: Safa Eshraqi 2000.
 • Saffari M, Ehsani, M, Amiri, M. An Analysis of General Sports in Iran Using Structural Equation Modeling (In Persian). A two-part study on sport management and motor behavior. 2015;9:83-94.
 • Saffari M. Structural Exercise Exercise for All in Iran, Combined Research Approach (In Persian). Sports and Youth Strategic Studies. 2014;13:1-17.
 • Samiya Nia M, Peymanizadeh, H, Javadipour, M. Strategic Pathology of Public Sports in Iran and providing development strategies based on the SWOT model (In Persian). Sports Management Studies. 2013;20:46-67.
 • Sarah W, P, Jennifer, K, Elaine, O'K, Debbie, L, H. Effects of Economic Conditions and Organizational Structure on Local Health Jurisdiction Revenue Streams and Personnel Levels in Connecticut, 2005–2012. Public Health Rep. 2015;130(6):704–21.
 • Saryzadi A, Haji, G, Boraghani Farahani, S. Analysis of the impact of technology on organizational behavior using the system dynamics approach (In Persian). Presented at the first international conference and the 5th National Technology Management Conference; Tehran2013.
 • Savadi M, Hematinejad, M, A; Gholizadeh, M, H; Gohar Rostami, H, R. Designing a general sport development pattern in Hormozgan province (In Persian). Quarterly Journal of Management and Development of Sport. 2015;2:87-102.
 • Sayyed Ameri M, H, Ghorbandi, M, A. Explaining ways to attract and increase citizen participation in community sport and recreation programs (case study: Urmia) (In Persian). Journal of Sport Management and Motor Science Research. 2012;2:51-62.
 • Schraeder M. Leveraging Potential Benefits of Augmentation in Employee Training. Industrial and Commercial Training. 2009;41(3):133–8.
 • Shabani A, Rezaie Soufi, M. Environmental analysis of public sports in Iran (In Persian). Organizational Behavioral Management Studies in Sport. 2014;1:22-35.
 • Shabani Moghaddam K. General sport in Iran and its comparison with several countries: obstacles to solutions and development strategies [PhD thesis] (In Persian). Tehran: Payame Noor University; 2011.
 • Shahbazi M, Shabani Moghaddam, K, Safari, M. Universal sport of necessity, obstacles and solutions (In Persian). Parliamentary and Strategic Chapters. 2013;20:69-97.
 • Van Tuyckom C. Sport for All: Fact or fiction? Individual and cross-national differences in sport participation from a European perspective. 2011.
 • Zaid I, Sock Peng N, Shuling, H, Zhenni, L, editor Living the legacy of the youth Olympic Games: enhancing in –school and out of school opportunities for sports participation. 14th World Conference on sport; 2011.
 •