با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

استان هرمزگان با قرار گرفتن در جنوب و در کنار آب‌های گرم خلیج‌فارس و برخوردار بودن انواع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی،گردشگری، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های اقتصادی از سوی دیگر مکانی مناسب برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است . گردشگری و گردشگری ورزشی بک صنعت کاربر است و فعالیت های این صنعت بیشتر توسط نیروی کار انجام می شود. هدف از تحقیق، بررسی نقش گردشگری ورزشی بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان با تأکید بر سواحل و ورزش‌های آبی است. روش پژوهش، توصیفی و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کارشناسان پارک علم و فناوری، اساتید بومی و فارغ‌التحصیلان ارشد تربیت ‌بدنی، کارشناسان اداره ورزش و جوانان و کارشناسان دفاتر و آژانس‌های مسافرتی در استان هرمزگان بوده است. حجم جامعه 332 نفر برآورد شد و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 175نفر تعیین که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه توسعه کارآفرینی و توسعه گردشگری ورزشی بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تایید و ضریب آلفای کرونباخ نیز 88/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی استفاده‌ شد. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی می تواند پیش بین قوی برای توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان باشد. که میزان تغییرپذیری در توسعه صنعت گردشگری بر توسعه کارآفرینی در استان هرمزگان را نشان می‌دهد. بنابراین توسعه زیرساخت های ساحلی برای توسعه گردشگری ورزشی می تواند موجب کارآفرینی و کاهش تعداد بیکاران در این استان شود.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • Adabi Firoozjah, J; Koozehchian, H; Ehsani, M. (2009). “Review of the best natural sports attractions affecting the development of sports tourism from the perspective of sports and tourism experts”. Sports Management Journal, 1, 68-81. Persian
  • Ball, S. (2015). “The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism”. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network, 1(1), 1-14.
  • Darvishi, A; Dosti, M; Bagherian,B. (2017). "Political obstacles of the development of sport tourism coastal Mazandaran province". Journal of Marinr Science and Technology, (Available online frome 14 May 2017). Persian
  • Dastum, S; Savadi, M. (2017). “Designing an Entrepreneurship Development Framework in the Sports Tourism Industry”. Journal of Geographical Research, Regional Planning, 7( 22), 269-285. Persian
  • Dieke, P. U.C.(2003).“Tourism in Africa’s economic development: policy implications”. Management decision, 41, 287.
  • Eslami, S. (2014). “The role of sports tourism development on job creation and providing employment models”. PhD thesis, Payame Noor University Graduate Center. Sports Management Field. Supervisor Abolfazl Farahani. Persian
  • Eslami, S; Farahani, A; Asadi, H. (2014). "Designing an employment model for the development of sports tourism". Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 25, 181-194. Persian
  • Esfahani, N; Goodarzi, M; Asadi, H; Sajjadi, N; Smith, S. (2009). “Analysis of factors affecting Iran's domestic sports tourism”. Journal of Sports Management, 1, 159-175. Persian
  • Farahani, A; Nasirzadeh, A; Vatandoost, M. (2014). “Entrepreneur in sports”. Definite Publications. Tehran. Persian
  • Feyz, D; Nabavi Chashmi, S.R. (2016).Development of tourism industry with emphasis on human resources approach of Semnan province”. Journal of Tourism Planning and Development,5( 17), 82-96. Persian
  • Hui, Sh. (2012). “Sport Tourism: Physically-disabled Sport Tourists’ Orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91, 257-269.
  • Homafar, F; Honari, H; Heidary, H; Heidary, T; Emami, A. (2011). “The role of sport tourism in employment, income and economic development”. Journal of Hospitality Management and Tourism, 2 (3), 34-37.
  • Honary, H; Mond Alizadeh, Z. (2011). “Investigating the goals and strategies of entrepreneurship in the country's sports”. Entrepreneurship Development Magazine, 3( 12), 105-124. Persian
  • Karimi, T; Honarvar, A; Ashraf Ganjavi, F. (2013). “Relationship between tourism development and selected dimensions of urban development”. Sports Management and Development Magazine, 2( 7), 96-110. Persian
  • Karlis, G. (2014). “The Future of Leisure, Recreation, and Sport in Canada: A SWOT for Small Sized Enterprises”. The Sport Journal. 9(1), 18-29.
  • Kimasi Salkhori, Kourosh, Soleimani, Majid, Ahmadi, Sirus (2020). “Investigating the impact of information technology on human resource management and organizational entrepreneurship and sustainable development of sports tourism based on the Carmen model”. Strategic Studies in Sports and Youth.18(45), 1-15.
  • Khatatnejad, H.(2016). “Identifying and prioritizing investment and entrepreneurship opportunities in the field of sports tourism in Tehran province. National Conference on Sports” Science Development in Health, Prevention and Championship. Tehran, Imam Khomeini International University. Persian
  • Kurdnaij, A; Zali, M. R; Hooman, H. A; Shams, SH. (2007). “Measuring tools for personality traits of Iranian entrepreneurs”. Tarbiat Modares University Press. Tehran. Persian
  • Mehr news agency. (2016). “Unemployment rate statistics”. (News ID: 3606178 - Sunday, May 25, 2016 - 14:48). https://www.mehrnews.com /news/3932767. Persian
  • Mizan News Agency (2015). “What do the statistics say about the unemployment situation in Iran?” http://www.shafaf.ir/fa/news/332351/. Persian
  • Mohammad Kazemi, R; Zafarian, R; Khodayari, A, Javadinia, M. (2014). “Identify business opportunities in the sports industry with an information technology approach”. Entrepreneurship Development Magazine, 7(11), 95 - 112. Persian
  • Mohammad Kazemi, R.;, Pouriz, M; Darvishzadeh, B. (2020). "Explaining entrepreneurial opportunities in sports tourism (case study, Dezful city)". Applied research in sports management. 8 (3), 129-146.
  • Mohammadi Sarvi, M; Nazari, R. (2015). “Modelong of the effect sport tourisem on development of entrepreneurship in Esfahancity”. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 5(2). 506-510. Persian
  • Moinfard, M.R; Shoushi Nasab, P;  Kazemnejad, A. (2014). “Strategies for the development of recreational sports tourism in Iran”. Journal of Sports Management and Development, 3( 2), 1-14. Persian
  • Mond Alizadeh, Z; Honari, H; Shahlaei, J. (2012). “Determining the strategic position and the current and favorable situation of entrepreneurship in the country's sports”. Bi-Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior, 3(3), 141-155. Persian
  • Mousaei, M. (2011). “Fundamentals of Tourism Economics”. Mahkameh Publications. Tehran. Persian
  • Najafi Taouh Khoshk, P; Azadi, S (2012). “The importance of promoting entrepreneurship in the tourism industry”. Babolsar National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management. Persian
  • https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01-KNOWLEDGEBASE01_143.html
  • Naseri Manesh, A. (2015). “The position of tourism in the development of entrepreneurship in urban and rural areas”. The first national conference on sustainable tourism with an approach to sports tourism, health and the environment, Ardabil, the Institute of Supporters of the Ideological https://www.civilica.com/Paper-CONFTI01-CONFTI01_135.html. Persian
  • Nova, J .(2015). “Developing the entrepreneurial competencies of sport management students”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3916 – 3924.
  • Nick Behesht, T, Nosratifar, Z. (2017). “Analysis of Entrepreneurial Opportunities in Rural Tourism in Alborz Province”. Journal of Space Economics and Rural Development. Special Rural Tourism Letter, 6, 45-57. Persian
  • Potts, J, & Ratten, V.(2016). “Sport innovation:introduction ti the special section: Innovation Management, Policy& Practice”. DOI: 10,1080/14479338,2016,1241154.
  • Ramazan Pournergasi, Q; Ramazan Pour Nargesi, S; Ghaffari, A. (2015). “Key elements affecting the development of technological entrepreneurship in knowledge-based companies located in Science and Technology Park in Iran”. Journal of Entrepreneurship Development, 8(4), 749-766. Persian
  • Razavi, MH’ Rajabi, H; Heidarirad, P; Shirvani, A. (2014). Affecting Factors and Barriers of Development of Sport Tourism in Kish Island. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(1), 81-87.
  • Savari, F; Jalilvand, J; Eskandari S; M. (2014). “Relationship between sports tourism and employment development, income generation and poverty reduction and investment in Khuzestan province”. The second conference on tourism, geography and sustainable environment. https//: www.civilica.com/paper-TGESO2- TGESO2_ 053.html. Persian
  • Tajzadeh Namin.A; Niknam. K. (2012). “Sports tourism and new opportunities in developing countries: A case study of sport tourism in the province of Ardebil. Management Science Letters, 2(3), 895–902.
  • Yadolahi Farsi, J; Gholami, N. (2011). “Study of barriers to entrepreneurship in sports in the country”. Journal of Entrepreneurship Development,3( 12). 124-105. Persian
  • Yang, ch & Xiang, L. (2018). “Dose happy destination bring you happiness”. Tourism management Journal. 65(1), 256-266.
  • Yusuf T.G. (2016). “Impact of Sport Tourism on the HostCommunity: A Case Study of Nigerian University Games. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 18, 27-38.
  • Zampetakis, Leonidas A. (2007). Entrepreneurial Behavior in the Greek Public Sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Vol 13 .No 1. pp: 19-38.
  • Zhao, Weibing, JR; Brent Ritchie; Charlotte M. (2011). “Social capital and tourismEntrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38( 4),1570-1593.
  • Zaytoonli, A.h; Honari, H; Farahani, A. (2012). “Identifying the sports capabilities of Golestan province”. Sports Management and Motor Sciences Research, 1( 1), 71-83.