با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازاریابی و رسانه ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی،تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه‌ی بازاریابی ورزشی و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از تکنیک‌های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده‌ گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل(اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی‌ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل(تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل(ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل(رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

 • Albert, N. & Merunka, D. (2013). The role of brand love in consumer-brand relationships, Journal of Cunsumer Marketing, 3 (3), Pp. 258-266.
 • Albert, N., Merunka, D., & Valette-Florence, P. (2008). When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business Research, 61(10), Pp. 1062-1075.
 • Batra, Rajeev; Ahuvia, Aaron & Bagozzi; Richard P. (2012). Brand Love. Journal of Marketing: March 2012, Vol. 76, No. 2, pp. 1-16.
 • Chahleh Negar, Omid (1977) Factors Affecting Brand Attraction and its Impact on Brand Loyalty and Verbal Advertising (Case Study: Novin Leather, Senior Management Thesis; Allameh Tabatabai University, School of Management and Accounting
 • elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science. V.28, N.2.
 • Fung su, Kevin kam; King, criedwyn; Hudson, simon; Meng, Fang; The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness, Tourism Management 2017, 59, 640–651
 • Hedlund, D (2011). Sport brand community. Sport management dissertation. The Florida state university. USA.
 • HENRY STEWART PUBLICATIONS 1479-1803 BRAND MANAGEMENT VOL. 13, NO. 1, 4–9 OCTOBER 2005
 • Hsieh W-L; Huang M-J; Marketing strategies for building the brand image of table tennis paddles; The 13th ITTF Sports Science Congress May 11-12, 2013, Paris, France.
 • Iman Naderi Audhesh K. Paswan , (2016),"Narcissistic consumers in retail settings", Journal of Consumer Marketing, Vol. 33 Iss 5 pp. 376 – 386
 • Ismail, A. R., & Melewar, T. C. (2015). Binational Study of the Impact of Brand Image, Brand Personality and Brand Love on Word of Mouth: The Case of Fashion Brands in UK and Switzerland. In Marketing Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same… (pp. 462-471). Springer International Publishing.
 • Karimpour, Yasman (2013) Identification of Factors Affecting Brand Attraction) Case Study: Adidas Brand (MSc in Business Management, Allameh Tabataba'i University)
 • Lars Bergkvist & Tino Bech-Larsen (2010) Two Studies of Consequences and Actionable Antecedents of Brand Love., Article (PDF Available) in Journal of Brand Management17(7) · May 2010 with 4,302 Reads
 • O’Shaughnessy, J., & O’Shaughnessy, N. J. (2002). Marketing, the consumer society and hedonism. European Journal of Marketing, 36, 524-547.
 • Rahimnia, Fariborz; Shamsuddin Nazemi and Mansoureh Dehghan Benadaki, (2014), The Role of Brand Enchantment on Verbal Advertising, International Conference on Business Development and Excellence, Tehran, Viera Capital Idea Managers Institute
 • Sedikides, C., Rudich, E. A., Gregg, A. P., Kumashiro, M., & Rusbult, C. (2004). Are normal narcissists psychologically healthy?: Self-esteem matters. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 400-416.
 • Sedikides, C.,Rudich,E.A.,Gregg,A.P.,Kumashiro,M.,andRusbult,C.(2004). Arenormalnarcissistspsychologicallyhealthy?Self-esteemmatters. J. Pers.Soc. Psychol. 87, 400–416.doi:10.1037/0022-3514.87.3.400
 • Vazire, S., Naumann, L. P., Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2008). Portrait of a narcissist: Manifestations of narcissism in physical appearance. Journal of Research in Personality, 42, 1439-1447.
 • Yoo, B., Donthu, N., and Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix