با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مدیریت ورزشی .دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد.ایران

3 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها و قابلیت‌های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می‌پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از دوازده نفر پیشکسوتان فوتبال و افراد صاحب نظر در شهر مشهد و اسـتان خراسان رضوی تشکیل می‌دهند که به روش هدفمند انتخاب شده اند، تهیه شده است. نتایج حاکی از آن است توجه به موضوع رشد و توسعه فوتبال در سطوح پایه و داشتن ثبات مدیریت باشگاه دارای بیشترین تناسب راهبردی با اهداف توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهر خودرو مشهد می باشد هزینه بر بودن لیگ برتر به جای درآمدزایی، عدم برنامه ریزی منسجم جهت جذب منابع مالی و استقرار در شهر بزرگ دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهرخودرو هستند. مهم ترین رقبا تیم پدیده شهرخودرو مشهد به ترتیب سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز در زمینه توسعه باشگاه داری حرفه ای محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها