با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی

حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8534

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی است. برای این منظور هشت سند توسعه‌ای که در حال حاضر معتبر هستند به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به روش اسنادی جمع‌اوری و به صورت کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گردشگری، گردشگری ورزشی و معانی نزدیک ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب

محمدحسین قربانی؛ سارا کشگر؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 13-39

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8997

چکیده
  در حوزه توسعه دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده‌ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه‌های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش‌ها و تفسیر یافته‌های آنها می‌تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های ...  بیشتر

تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

علی نقی غلامی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 40-49

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.63226.3654

چکیده
  سازمان‌های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این ...  بیشتر

تاثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی (مورد مطالعه:مجموعه ورزشی انقلاب)

زهرا فراهانی؛ سید رضا سیدجوادین

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 50-58

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.61397.3590

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان باشگاه انقلاب به تعداد 1000 نفر می‌باشند که دارای کارت عضویت این باشگاه بوده و به طور پیوسته از خدمات این ...  بیشتر

تدوین مدل آمایش زیرساخت‌های ورزشی شهرداری تهران

مریم ترکی؛ حسین رجبی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا فرجی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 59-77

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9053

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر تدوین مدل آمایش زیرساخت‌های ورزشی شهرداری تهران بود. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان ستادی سازمان ورزش، کارشناسان اداره‌های تربیت‌بدنی مناطق22گانه و مدیران مجموعه‌های ورزشی و سایر سازمان‌های شهرداری تهران مرتبط با پژوهش تشکیل دادند. با توجه به حجم نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید که درمجموع ...  بیشتر

الگوی مسئولیت اجتماعی سبز در سازمان های ورزشی

زرگر طیبه؛ استوین رین

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 78-94

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.62870.3635

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی سبز در سازمان های ورزشی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را مدیران فدراسیون‌های ورزشی منتخب، برخی مدیران کسب‌وکارهای ورزشی منتخب و اساتید مدیریت ورزشی منتخب، شامل می‌شوند؛ ...  بیشتر

تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات

سجاد جابری؛ مهدی بارانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالب پور؛ کیانوش شجیع

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 95-109

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8968

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها و قابلیت‌های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می‌پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق ...  بیشتر