با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

سیده ندا میرحاجیان؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ شیوا ازادفدا

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9055

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکان ملی که سابقه مدال آوری در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک دارند می‌باشد بود. روش‌نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر‌احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی ...  بیشتر

تحلیل عوامل اجتماعی موثر در گرایش زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات

مسعود نادریان؛ الهام اخوان

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9972

چکیده
   فرهنگ جسمانی، جهتگیری سلامتی و فعالیت‌هایی مانند دویدن آهسته، قدم زدن، دوچرخه سواری در حوزه ورزش‌های تفریحی و مشارکت و عضویت در تیم‌های ورزشی در حوزه ورزش‌های قهرمانی می بایست به صورت راهبـرد فرهنگـی در بین همه اقشــار جامعه به ویژه زنان نهادینه شود. هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش دانشجویان دختر به عضویت ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی

احمد فلاحی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ امین پورنقی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 33-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9777

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می‌باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از ...  بیشتر

پیش بینی رفتار پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

حمیده شکاری؛ حیدر حسینی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 51-70

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.62873.3636

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت پیمایش اجرا شد. نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای کسب داده درخصوص متغیر وابسته پژوهش یعنی رفتار پرسه‌زنی اینترنتی از مقیاس استودارت ...  بیشتر

تعیین تاثیرآموزش و کارگروهی با نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری)

مرتضی مطهری؛ حبیب هنری؛ ندا حشمت؛ فرشته بریونی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 71-85

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9944

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی­گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب و طراحی مدل آن انجام گرفت. روش تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا اثبات­گرا، از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی و از لحاظ شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه ...  بیشتر

اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از تئوری داده بنیاد

مهدی عباسیان؛ سید حسین مرعشیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57408.3453

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری 14نفر که شامل اساتید مدیریت ورزشی (8نفر)، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی (4نفر) و اساتید گروه بازاریابی (2نفر) بودند. ...  بیشتر