تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

سیده ندا میرحاجیان؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ شیوا ازادفدا

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9055

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکان ملی که سابقه مدال آوری در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک دارند می‌باشد بود. روش‌نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر‌احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط‌زیست و عملکرد محیطی در سازمان‌های ورزشی

امیر دانا؛ رضا نیکبخش

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، صفحه 19-31

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9412

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست و عملکرد محیطی در سازمان‌های ورزشی با نقش تعدیل‌گری جهت‌گیری زیست محیطی طراحی گردید.روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می‌باشد و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدیران و کارشناسان ...  بیشتر