با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز(نویسنده مسئول)-اهواز-ایران

3 استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری 14نفر که شامل اساتید مدیریت ورزشی (8نفر)، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی (4نفر) و اساتید گروه بازاریابی (2نفر) بودند. نمونه گیری هدفمند و داده ها از طریق مصاحبه عمیق و باز دریافت گردید. برای قابلیت اعتماد از طریق توافق درون موضوعی استفاده شد که میزان آن 74/0 بدست آمد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخشهای مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی توسط محققان این مقاله به دست آمده است. در بخش علّی عوامل اجتماعی اثر گذار، عوامل فردی اثرگذار و تکنیک های تبلیغات به عنوان شرایط موثر مشخص شدند. عامل زمینه ای شرایط فضای مجازی و تاثیر بر رفتار مصرف کنندگان مشخص گردید. شرایط مداخله گر شامل بررسی رضایت مشتریان،کنترل زمان و خدمات پس از فروش،شرایط پرداخت و امنیت شبکه ها تعیین گردید. راهبرد ها شامل کیفیت محصول، اعتماد،کنترل نگرش افراد، عوامل موثر بر خرید مجدد می باشند. در نهایت پیامد این تحقیق کنترل رفتار خرید و بهبود تولید سازمان می باشد که مدل نهایی تحقیق بر اساس آن طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها