با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان،ایران

چکیده

 فرهنگ جسمانی، جهتگیری سلامتی و فعالیت‌هایی مانند دویدن آهسته، قدم زدن، دوچرخه سواری در حوزه ورزش‌های تفریحی و مشارکت و عضویت در تیم‌های ورزشی در حوزه ورزش‌های قهرمانی می بایست به صورت راهبـرد فرهنگـی در بین همه اقشــار جامعه به ویژه زنان نهادینه شود. هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش دانشجویان دختر به عضویت در تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات بود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد ورزشی (3745) بودند که در تابستان 97 در دانشگاه شیراز برگزار شد. نمونه آماری 375 نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی طبقه بندی شده از میان تمام رشته‌های ورزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 14 نفر از اسـاتـیـد مـدیریـت ورزشـی در دانشگاهها بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که چهار مولفه  نگرش فرهنگی – مذهبی جامعه، حمایت نهاد خانواده و همچنین توسعه فناوری‌هـای نـوین اطلاعات و سیاست‌های اجـرایی مدیـران ارشـد در شـرکت زنـان در مسابقات مؤثر است. لذا ارتقای سطح فرهنگی جامعه (عمدتا ًخانواده‌ها برای حمایت) و اصلاح دیدگاه رهبران جامعه نسبت به ورزش زنان متناسب با شرایط زمان و نیز توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین اطلاعات زمینه‌های گرایش بیشتر زنان به عضویت در تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها