با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران ، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکان ملی که سابقه مدال آوری در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک دارند می‌باشد بود. روش‌نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر‌احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول، از طریق بازبینی مصاحبه‌های انجام گرفته با صاحب‌نظران 109 کدباز شناسایی گردید، همچنین نتایج نشان داد عوامل علی از کدهای محوری (وجود ظرفیت رفتاری، هم‌افزایی هنجاری، عوامل فردی و عوامل جامعه پذیری)، عوامل زمینه‌ای (سازگاری محیطی، زیرساخت و بسترهای مناسب، ارزشها و هنجارها، پیوندها و اعتماد بین فردی)، عوامل مداخله‌گر (سبک زندگی، تحرک اجتماعی، حرفه‌ای شدن ورزشکاران، انگیزه)، راهبردها (روابط انجمنی، عوامل مالی و اقتصادی، حمایت، استراتژی‌های موثر) و در نهایت پیامدها از (پیامدهای اجتماعی، توسعه چهارگانه سطوح تربیتی، بهبود شاخص سلامتی در جامعه، چیامدهای شخصی) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

 • Ahmadbeigi, Shahriar and Khajenejad, Parisa (2012). Sports and social capital, Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Arts.
 • Akbarian Renizi, Saeed Reza; Reza Ali, Mansour; Char-Rahi, Zabih A... (2016). Analysis of urban social capital situation (case study: Estehban city, Fars province). Human Settlements Planning Studies, 12, No. 2 (Serial 39), 375-389.
 • Andishmand, Vida. (2018). Identifying the components of social capital in universities in order to provide a model for its promotion. Educational Leadership and Management Quarterly, third period, number 2 (8 consecutive), 9-34.
 • Behesht Ahmadi, Behesht; Bahram Yousefi, Bahram; Eidi, Hossein. (2017). Good governance in sports: the role of social capital in its promotion. Research in educational sports, 6(14), 301-326.
 • Parsamehr, Mehraban; Niknejad, Mohammadreza; Rasoulinejad, Saidpoya. (2016). Explaining the role of social capital in the development of youth sports participation (case study: Yazd city). Sports Management Studies (Research in Sports Sciences), 9 (42), 17-38.
 • Hasanabadi, Dawood; Haj Alizadeh, Ahmed; Heydarvand, Massoud. (2016). Evaluation of the social capital of the network of stakeholders in the direction of local sustainable development. Pasture and Watershed (Natural Resources of Iran), 70 (1), 71-86.
 • Diyani, Mohammad Hossein and Mahmoudi, Hassan (2012). Comparative analysis of capital status. Social in academic libraries. Library and Information Quarterly. Volume 14, Number 4 (Serial 56), 213-244.
 • Rahmani Firouzjah, Ali; Sharahpour, Mahmoud; Rezaei Pasha, Siddiqa. (1390). Measuring the differentiation of youth social capital based on sports participation (case study: sportsmen and non-sportsmen of Mazandaran University). Sociology of Youth Studies, 2 (2), 37-62.
 • Zarei Matin - Hassan, Mohammadian, Behztad - Madrasi, Saeed (2015). Social capital management. Mehran Publications.
 • Sharahpour, Mahmoud; Hosseini Rad, Ali. (1387). Investigating the relationship between social capital and sports participation. Harak Magazine, No. 37, 131.
 • Ghorbani, Mehdi; Awadpour, Leila; Khorasani, Mohammad Amin. (2014). Analysis and assessment of social capital of development micro-networks in line with local sustainable development, case study: RFLDL international project, Sarayan city. Rural Research, 6 (3), 545-566.
 • Mousavi, Seyed Jafar, Islami Marznaklateh, Mohammad Mahdi and Khoshfar, Gholamreza (2013). Investigating the relationship between social trust and women's sports participation in the urban society of Iran (Gorgan city case study), Space Geographic Survey, fourth volume, number 11, pp: 41-62.
 • Nur Alivand, Ali; Maleki, Amir; Parsamehr, Mehraban; Ghasemi, Hamid. (2015). Investigating the role of social capital in explaining sports participation (case study: women of Ilam province). Socio-Cultural Development Studies, 5 (3), 127-149.
 • Kylie, Verity J. Cleland, Anna F. Timperio, Jo Salmon, Billie Giles- Corti, David A. Crawford. (2010). Love thy neighbour? Associations of social capital and crime with physical activity amongst women, Social Science & Medicine, Volume 71, Issue 4, August 2010, Pages 807-814.
 • Choudhury J. (2011) “HR Configuration, Social Capital and Organization Performance, Theoretical Synthesis and Empirical Analysis”, J. of. Commerce, 3(3), pp 1-9.
 • Coalter F (2007) Sports clubs, social capita and social regeneration: Ill-defined interventions with difficult to follow outcomes? Sport in Society 10(4): 537–559
 • Heidary A, Amiri M, Ehsani M, Asadi Kenari B. (2012). Social Capital: A Multidimensional Binding Link in theSport Communities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2(2), 115-122
 • Jones, H. Moore, S (2012) Network social capital, social participation and physical inactivity in an urban adult population, social science and medicine, Vol 74, 1362- 1367.
 • Karsten Elmose-Østerlund & Jan-Willem van der Roest (2017) Understandingsocial capital in sports clubs: participation, duration and social trust, European Journal for Sport andSociety, 14:4, 366-386,
 • Lee Poh Chin, B. Se (Hons.) Nov. (2006). “Explorations social capital and physical activity participation among adults on christmas island, school of human movement and exercise science and school of social and cultural studies”. The University of Western Australia
 • Lewandowski , Joseph. (2018). Sport, Trust, and Social Capital. in Comparative Sociology 17( 3-4),1569-1322
 • Lindstrom, M. (2011). Social capital, desire to increase physical activity and leisure-time physical activity: A population-based study. Public Health, 125: 442 – 447
 • Loy J (2001) Sociology of sport and the new global order: Bridging perspectives and crossing boundaries. In: 1st World Congress of Sociology of Sport Proceedings, pp. 1–36.
 • McChesney R.(2013). Media Made Sport: A History of Sports Coverage in the U.S.www.ux1.eiu.edu/~jjgisondi/MediaMade,PP132-190.
 • Mojabi,rs, Shojaei,v &Moosavi,sj(2013) The Role of Team Identification in CreatingUniversities' Social Capital, Journal of Novel Applied Sciences, J Nov . Appl Sci., 2 (12): 690-697
 • Perks, Thomas (2007). Does sport foster social capital? The contribution of sport to a life style of community participation, sociology of sport journal, Vol 24, 378-401.
 • Seipple, O (2016) Sport and Social capital, Acta Sociological, Vol 49, No 2, 169- 183.
 • Sllis, J. F., Prochasca, J. J., & Taylor, W. C.(2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents.Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(9),963-75
 • Social capital and social wellbeing (2002). Discussion paper, produced by the Australian bureau of statistics”. Commonwealth of Australia
 • Tidey ,Ann(2010). Social Capital Production: Sport Event Volunteer Perceptions and Impacts. A thesis submitted to Auckland University of Technology In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business (MBus)
 • Tonts, Matthew. (2015). ‘Competitive sport and social capital in rural Australia’. Journal of rural studies 21, PP: 137-149
 • Uslaner E (1999) Democracy and social capital. In: Warren M (ed.) Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press, 121–150.
 • Ute Sch ̈uttoff, Pawlowski T, Downward P, Lechner M. (2017). Sports Participation and Social CapitalFormation during Adolescence. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, 99( 2), 684- 698
 • Weil,F., Lee, M.R., & Shihadeh,E.S. (2011). The burdens of social capital: How socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina, Social Science Research, 1-10.
 • Kreuger, L., & Neuman, W. L. (2006). Social work research methods: qualitative and quantitative approaches: with Research Navigator. Pearson/Allyn and Bacon.
 • Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management. Routledge