با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 هیئت علمی

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می‌باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از طریق مصاحبه با سه گروه از نمونه‌ها (متخصصان مدیریت و بازاریابی ورزشی 15 نفر، صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی 12 نفر و از مشتریان با سابقه خرید اینترنتی محصولات ورزشی 18 نفر) تا اشباء نظری داده‌ها انجام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی داده‌ها از 414 نمونه جمع‌آوری گردید. پایایی و روایی داده‌ها در هر دو بخش پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های بخش کیفی با تحلیل تفسیری و داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا، روایی همگرا، و پایایی ترکیبی داده‌ها محاسبه گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 سبک تصمیم‌گیری خرید شامل حساس به کیفیت، صرفه‌جویی در زمان و انرژی، بهینه جو، حساس به اطلاعات، حساس به معرفی محصول، تنوع‌گرایی، برندگرا-وفادار، حساس به تبلیغات و اطمینان طلب گردید. این مدل می‌تواند بینش مناسبی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی کسب‌وکارهای آنلاین فراهم سازد و همچنین خلاء‌های پژوهشی موجود را رفع نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات