با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه سلامتی و علوم رفتاری، دانشکده حرکات انسانی و علوم تغذیه، دانشگاه کوییزلند، برزبین، استرالیا

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی سبز در سازمان های ورزشی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را مدیران فدراسیون‌های ورزشی منتخب، برخی مدیران کسب‌وکارهای ورزشی منتخب و اساتید مدیریت ورزشی منتخب، شامل می‌شوند؛ که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (17 مصاحبه با 17 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می‌باشد. از بین 128 نمونه پژوهش، 108 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله‌ها در قالب 24 کد مفهومی و 6 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید به ترتیب عوامل مدیریت و بازاریابی سبز، تبلیغات توصیه‌ای سبز، توسعه سرمایه فکری سبز، فعالیت بشردوستانه، توسعه زنجیره تأمین سبز و زیست محیطی از عوامل مؤثر بر مسولیت اجتماعی سبز در سازمان‌های ورزشی می‌باشند. به مدیران سازمان‌های ورزشی، پیشنهاد می‌گردد تا در برنامه‌ریزی‌های خود، از فاکتورهای مسئولیت اجتماعی سبز استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها