با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سازمان‌های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود (856=N) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مشخص شد (268=n). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساختۀ توسعه منابع انسانی و پرسشنامۀ بهره‌وری هرسی و گلداسمیت (1994) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و رگرسیون بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل توسعۀ منابع انسانی (سازمانی، شغلی، فردی و راهبردهای توسعه‌ای) بر بهره‌وری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین نقش راهبردهای توسعه‌ای و عوامل شغلی پررنگ‌تر بود. بنابراین وزارت ورزش و جوانان اگر بدنبال افزایش میزان بهره‌وری کارکنان خود می‌باشد می‌بایست برای توسعه منابع انسانی خود به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار اهمیت ویژه‌ای قائل گردد.‌

کلیدواژه‌ها