با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاوش ویژگی‌های مؤثر در شکل‌گیری تیم-های موفق ورزشی بود. روش تحقیق مورداستفاده به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تیم‌ها و گروه‌های ورزشی موفق در عرصه‌های علمی، نشریات، گردشگری ورزشی، رسانه شنیداری و تصویری بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (14مصاحبه). درمجموع، تعداد 15 عامل مؤثر در شکل‌گیری تیم‌ها شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی 6 مقوله اصلی به دست آمد. این مقوله‌ها شامل؛ رهبری اشتراکی، خبرگی اعضای تیم، هم‌افزایی تیمی، دیدگاه برنامه محور، مدیریت منابع مالی، ارزش‌های اخلاقی می‌باشند. با توجه نتایج تحقیق موفقیت تیم ورزشی مستلزم داشتن تیم مجرب، اتخاذ استراتژی‌های روشن و همچنین وجود منابع مالی و مدیریتی می‌باشد. بعلاوه مدیران تیم‌ها می‌توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه تیم خود کمک نماید.

کلیدواژه‌ها