نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست و عملکرد محیطی در سازمان‌های ورزشی با نقش تعدیل‌گری جهت‌گیری زیست محیطی طراحی گردید.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می‌باشد و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان می‌باشد که بر اساس اطلاعات کسب‌شده از این وزارتخانه تعداد آنان شامل 320 نفر می‌باشد. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان تعداد 175 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید. بدین‌جهت پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های تحقیق، تعداد 169 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در جهت تعیین اهداف تحقیق از مدل مفهومی تحقیق پایلی و همکاران (2014) استفاده شد و بررسی داده‌های تحقیق حاضر به روش معادلات ساختاری انجام گردید. تمامی روند تجزیه‌وتحلیل تحقیق، در غالب نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 20 و پی‌ال‌اس نسخه 2 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد زیست‌محیطی تأثیر معناداری دارد (578/0= تأثیر؛ 797/3=t). همچنین نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که متغیر جهت‌گیری زیست‌محیطی نقش تعدیل-گری در رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست را دارد (535/0= تأثیر، 555/3=t).
نتیجه‌گیری: توجه به مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان های ورزشی می-تواند شرایطی جهت بهبود وضعیت محیط زیستی در این سازمان‌ها را به واسطه توسعه رفتارهای شهروندی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها