با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

سردبیر


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد ، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

مدیر مسئول


دکتر آذر آقایاری دانشیار، دانشگاه پیام نور

  • dr.aghayarigmail.com

مدیر اجرایی


دکتر محمد محسن صدر استادیار دانشگاه پیام نور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احمدی استاد مدیریت دانشگاه پیام نور

مدیریت و رفتار سازمانی

  • aliakbarahmadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن اسدی استاد ،دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • hasadi66yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت ورزشی

  • farshad.tojarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا شعبانی بهار استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

  • shabani1345gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل شریفیان دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیریت ورزشی

  • sharifianuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جلالی فراهانی دانشیار، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • jalaliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی نژاد استاد،دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • rramguilyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مارکو پریک استاد دانشگاه رجیکا کرواسی

مدیریت گردشگری ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مایکل دزبوردز استاد بازاریابی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه پاریس

بازاریابی ورزشی

ویراستار انگلیسی


نسرین هاشمی دانشحوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

  • hasshminnyahoo.com