با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

سردبیر


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد ، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

مدیر مسئول


دکتر آذر آقایاری دانشیار، دانشگاه پیام نور

 • dr.aghayarigmail.com

مدیر اجرایی


دکتر محمد محسن صدر استادیار دانشگاه پیام نور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احمدی استاد مدیریت دانشگاه پیام نور

مدیریت و رفتار سازمانی

 • aliakbarahmadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی طاهری استاد دانشکده تربیت بدنی و تندستی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

 • taheri.mortzaut.ac.ir
 • h-index: 17

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت ورزشی

 • farshad.tojarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا شعبانی بهار استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

 • shabani1345gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جلالی فراهانی دانشیار، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • jalaliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی نژاد استاد،دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

 • rramguilyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل شریفیان دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیریت ورزشی

 • sharifianuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن اسدی استاد ،دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • hasadi66yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مارکو پریک استاد دانشگاه رجیکا کرواسی

مدیریت گردشگری ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مایکل دزبوردز استاد بازاریابی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه پاریس

بازاریابی ورزشی

ویراستار انگلیسی


نسرین هاشمی دانشحوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

 • hasshminnyahoo.com