دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تابستان 1392، صفحه 11-162 
3. تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 35-48

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار


11. تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

صفحه 139-150

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی