دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، زمستان 1392، صفحه 1-160 
10. ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 129-144

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست