دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1392، صفحه 1-152 
6. بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

صفحه 67-78

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی


7. طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

صفحه 79-90

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی


9. تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

صفحه 109-118

امیر حسین منظمی؛ سعید سوخته زاری؛ فرح حدادی؛ مظهر رستمی نژاد؛ محمود گودرزی؛ اصغر اشرفی حافظ