با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه‌های جمعی

زهرا اسدی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6429

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه‏های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر