با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 37-46

چکیده
  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین می‌باشد. این تحقیق در زمره‌ی تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین اعم از خصوصی و دولتی بود، که شامل 110 باشگاه بود که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید کل افراد جامعه به عنوان ...  بیشتر