با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 11-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5843

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ...  بیشتر