با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی و طبقه بندی نیازهای مشتریان از یک باشگاه ورزشی با استفاده از مدل کانو (مطالعه در باشگاه ورزشی نرجس شیراز)

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ مریم رحیم زاده

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 53-65

چکیده
  تغییر مداوم نیازهای مشتریان و افزایش شدت رقابت درون صنعت، شرکتها را ملزم نموده است که به تعریف مشخصی از نیازهای مشتریان خود و طبقه بندی آنها جهت برنامه ریزی و انجام اقدامات رضایت بخش دست یابند. صنعت ورزش نیز از این امر مستثنی نیست و به سبب نقشی که ورزش در سلامت فکری و جسمی جامعه دارد، شناسایی و طبقه بندی نیازهای مشتریان می تواند علاوه ...  بیشتر