با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 117-126

چکیده
  دارا بودن بالاترین کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‏های همیشگی افراد بوده است که این کار تحقیقی نیز با همین هدف یعنی سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی افرادی که به نوعی در فرایند آموزش سازمان‏های استان مازندران قرار دارند و همچنین مقایسه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام گردیده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر

رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی در بین زنان سالمند استان کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری را کلیه زنان سالمند فعال و غیر فعال 60 سال و بیش از 60 سال استان کرمانشاه تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب ...  بیشتر

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 85-98

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعة ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه و حدود 3859 نفر بود. به استناد جدول تعیین حجم نمونة مورگان، 380 نفر نمونة آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و تصادفی انجام شد. هر یک از دانشکده‌ها یک ...  بیشتر

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیده لطیفی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 49-58

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 110 نفر از دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه تشکیل می دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 80 نفر از آنها و به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه ...  بیشتر