با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی روابط بین رجحان های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی

بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-56

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین جهتگیری های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران میانی و ارشد تربیت بدنی استان آذربایجان غربی به تعداد 100 نفر می باشد که به روش سرشماری تعداد جامعه با نمونه آماری برابر انتخاب شده است. ابزار تحقیق ...  بیشتر