با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.27517.2248

چکیده
  هدف پژوهش، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی برای فدراسیون ورزش‌های همگانی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مطالعات راهبردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، شامل اعضای هیأت رئیسه ،رؤسای کمیته‌ها، هیأت‌های استانی، انجمن‌ها و شورای راهبردی فدراسیون ورزش‌ همگانی، پژوهشگر و یک صاحب‌نظر استراتژیست مدیریت ورزشی و بازاریابی به تعداد ...  بیشتر